Odpady

Najdôležitejšie je vzniku odpadu predchádzať a až následne triediť a recyklovať. Snažíme sa o to, aby nám vznikalo minimum zmesového komunálneho odpadu.

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu nájdete na https://zilina.sk/zivotne-prostredie-a-vystavba/zivotne-prostredie/komunalne-sluzby/

Aby sme to dosiahli, aj u nás doma sa riadime 5 pravidlami, tzv. 5R:

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Žiline za rok 2023

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec (mesto) Žilina predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

ÚVKO = (16 278 717,1 / 40 097 933,1) x 100% = 40,597%

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona za rok 2024: 18 €/tona.