Odpady s obsahom škodlivín

Zakazuje sa tento odpad ukladať do zberných nádob, vedľa nich, do okolitého prostredia a odovzdávať iným subjektom napr. pouličným zberačom.

Mesto zabezpečuje bezplatne dvakrát do roka zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek KO z domácností s obsahom škodlivých látok. Informovanosť mesto zabezpečí na internetovej stránke mesta, sociálnych sieťach, na úradnej tabuli pred MsÚ a poslancov MZ.