Grantový systém

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE GRANTOVEJ DOTÁCIE NA PODPORU AKTIVÍT PRE ROK 2024

Pre rok 2024 mesto Žilina vypisuje možnosť uchádzať sa o podporu aktivít v šiestich oblastiach:

Objem finančných prostriedkov schválený Mestským zastupiteľstvom v Žiline pre jednotlivé oblasti grantového systému:

Otázky žiadateľov a ďalšie informácie
e-mail: granty@zilina.sk, tel: 041/7063 319 (v pracovné dni do 15:00)