IKT výzvy a podujatia mesta

IKT výzvy a podujatia mesta

Informačné a komunikačné technológie sú neoddeliteľnou súčasťou moderného sveta a priamo sa to týka aj samotných miest či obcí.  Mesto Žilina má strategické dokumenty, ktoré upravujú víziu a aj smerovanie mesta v oblasti informačných komunikačných technológii.

Strategické dokumenty IKT:

Obidva strategické dokumenty súvisiace s IKT sú momentálne v príprave. Predpokladaná doba publikovania Koncepcie rozvoja IT je prvý kvartál roku 2024 a predpokladaná doba publikovania SMART general mesta je druhý kvartál roku 2024.

Vízie

Mesto Žilina má viacero vízii do budúcnosti. Vzhľadom na energetickú krízu a nestabilitu v tejto oblasti je víziou mesta vytvorenie novej mestskej spoločnosti – Energetická spoločnosť mesta Žilina. Ďalšou dôležitou víziou je využívanie stáleho napájania verejného osvetlenia na vytvorenie dátovej infraštruktúry na umiestnenie senzoriky a zber údajov z nej. Okrem toho je snahou mesta posilnenie kapacít IT oddelenia najmä na zber, prácu a publikovanie dát.