Územné a stavebné konanie

Legislatíva: Zákon č. 50/1976 Zb.