Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí

Verejným kultúrnym podujatím sa rozumejú verejnosti prístupné

Usporiadateľ je povinný oznámiť zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie obci, na území ktorej sa má podujatie konať. Zákonná lehota na podanie oznámenia je 7 dní pred konaním podujatia. Mesto je oprávnené dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením. Dozor vykonávajú primátorom poverení zamestnanci a mestská polícia.