Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (ďalej len ,,JDHN“) mesto Žilina postupuje v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších platných právnych predpisov, zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok).

Kontaktná osoba

Bc. Martina Bohačiaková

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Navigovať na mape