Záber verejného priestranstva – stavebné zariadenia, skládky

V zmysle VZN mesta Žilina č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva, v znení neskorších zmien a doplnkov je umiestenie stavebného zariadenia a skládky osobitným užívaním verejného priestranstva a podlieha príslušnej miestnej dani.

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pre umiestnenie stavebného zariadenia a skládky materiálu je 0,40 €/m2/deň. Daňovník je povinný požiadať písomne správcu dane o osobitné užívanie verejného priestranstva minimálne 7 dní pred vznikom daňovej povinnosti.

V žiadosti sa uvedie najmä:

Vymedzenie pojmov:

Služby mesta