Zmluvy, faktúry, objednávky

Zverejňovanie:

Zverejňovanie zmlúv, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami

Mesto informuje občanov o uzatvorených zmluvách v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Pre zverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv mesto využíva centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk) ako aj aplikáciu e-gov. Zmluvy sa zverejňujú, resp. sprístupňujú aj na požiadanie vo fyzickej, resp. v elektronickej forme.

Informácie