Jedlé oleje a tuky z domácnosti

Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú sami.

Občania môžu jedlé oleje a tuky z domácnosti bezplatne odovzdať:

Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom, ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.

Medzi jedlé oleje a tuky patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.

Jedlé oleje a tuky je možné odovzdať v uzatvárateľných nádobách (napr. v PET fľašiach):
– do nádob umiestených v meste pričom rozmiestnenie nádob, prepravu a zneškodňovanie jedlých olejov a tukov z domácností môže zabezpečovať výhradne spoločnosť, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu.