Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje za:

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k tejto dani podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Podáva sa vtedy ak u daňovníka nastanú zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach (ak daňovník predá alebo kúpi nehnuteľnosť, skolauduje stavbu, a pod.). V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Sadzby dane z nehnuteľnosti sú určené vo VZN č. 16/2023 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ správca dane neurčil jej platenie v splátkach v rozhodnutí. Ak je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33 000 eur, správca dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach.

Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľnosti je kalendárny rok.

Daň z pozemkov

Daňovníkom je:

Zákon stanovuje však aj špeciálne prípady, kedy môže byť osoba daňovníkom, a to:

Nájomca je daňovníkom ak:

Predmet dane tvoria:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, ostatné plochy ak sa využívajú na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo alebo účel spojený s poľnohospodárstvom alebo s lesným hospodárstvom,

b) záhrady,

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, okrem ostatných plôch podľa písm. a)

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,

e) stavebné pozemky.

Daň zo stavieb

Daňovníkom v prípade tejto dane je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, obce, alebo vyššieho územného celku.

Predmet dane tvoria:

Predmetom tejto dane sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.

Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce, alebo vyššieho územného celku.

Predmet dane tvoria:

Zverejňovanie daňových dlžníkov nájdete TU

Informácie