Zeleň v meste

Vegetácia, resp. zeleň je neoddeliteľnou súčasťou urbanistickej štruktúry sídiel a býva často označovaná ako nevyhnutná sprírodňujúca zložka životného prostredia v mestách. Nereprezentuje iba architektonický doplnok, naopak pomáha vytvárať charakteristický obraz mesta.

V súvislosti s globálnym otepľovaním a klimatickými zmenami vystupujú do popredia environmentálne aspekty vegetácie v mestách. Rastlinná pokrývka zmierňuje vplyvy extrémnych teplôt, zachytáva nečistoty, stromy poskytujú tieň a chládok, ovplyvňujú mikroklimatické ukazovatele.

Zeleň v mestskom prostredí si vyžaduje údržbu, nie však uniformnú, ale citlivo navrhnutú a realizovanú. Každá krajina, a teda aj každé mesto potrebuje pre život svojich obyvateľov udržiavať a vytvárať zdravé životné prostredie, čo bez stromov a plôch zelene jednoducho nejde. Mestská krajina tvorí súčasť zelenej infraštruktúry a v niektorých prípadoch je na druhy rastlín a živočíchov bohatšia ako okolitá monotónna poľnohospodárska krajina či hospodárske lesy.

Služby mesta