Sčítače

Pre zlepšenie podmienok plánovania dopravy v meste slúži dostatočné množstvo dát. Nástroje na ich zber sa postupne rozširujú. Jedným z nástrojov pre získanie dát o doprave sú sčítače, senzory či kamery.

Sčítače intenzity dopravy a merače rýchlosti

V roku 2023 na 8 vstupoch do mesta boli inštalovane sčítače intenzity dopravy, ktorých úlohou je zbierať dáta o počte vozidiel, času vjazdu, rýchlosti a kategórii vozidla, ktoré vchádzajú do mesta. Okrem toho na ďalších 8 miestach boli inštalované aj merače rýchlosti s automatickým počítaním vozidiel.

Zoznam umiestnenia sčítačov intezity:

Zoznam umiestnenia meračov rýchlosti:

Senzorická sieť

V rámci projektu Clevernet boli na hlavných radiálach v širšom centre mesta inštalované prejazdové senzory s počítaním intenzity vozidiel v oboch smeroch ako aj s meraním kategórie a rýchlosti vozidla. Uvedené dáta poskytujú prehľad o miere intenzity vozidiel v jednotlivých fázach dňa.

Zoznam umiestnenia prejazdových senzorov:

Sčítače cyklistov

Monitorovanie cyklistov na jednotlivých úsekoch cyklotrás zabezpečujú automatické sčítače, ktoré sú inštalované na základe indukčnej cievky zapustenej vo vozovke. Sčítače zabezpečujú dáta o aktuálnom vývoji počtu cyklistov v priebehu hodiny, dňa, mesiaca či roka. Na základe toho mesto vie potvrdiť trend o zvyšujúcej sa intenzite cyklistov, čo znamená, zvyšujúci sa záujem o cyklodopravu v meste.

Sčítače sú umiestnené na týchto lokalitách: