Udržateľný mestský rozvoj

Udržateľný mestský rozvoj (UMR) 

V novom programovom období sa časť eurofondov presunula do rozhodovacej kompetencie samospráv, čím sa odbúrala veľká časť byrokracie na centrálnej úrovni. 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky iniciovalo vznik dvoch typov územných kooperačných štruktúr – Rady Partnerstva na úrovni ôsmich krajov a Kooperačné Rady udržateľného mestského rozvoja, ktoré tvorí 18 miest s priľahlými obcami.  

Kooperačné rady UMR budú autonómne rozhodovať o využití pridelenej alokácie a podpore integrovaných projektov v území, z ktorých budú mať úžitok miestni obyvatelia. Tento mechanizmus zároveň umožňuje a motivuje vytvárať také projekty, ktoré budú komplexne riešiť územné potreby, napríklad výstavbu prestupného terminálu hromadnej dopravy a zároveň revitalizáciu priľahlého územia, budovanie zelených a modrých prvkov a skvalitnenie zastavaného územia s ohľadom na klimatické zmeny. 

Územie udržateľného mestského rozvoja je územie jadrového mesta a obcí jeho zázemia, v ktorom prebiehajú intenzívne interakcie a medzi komunálna spolupráca a implementácia spoločnej stratégie zabezpečuje efektívne využitie rozvojového potenciálu a riešenie problémov. Na základe Zmluvy o spolupráci tvorí územie Udržateľného mestského rozvoja Žilina jadrové mesto Žilina a obce Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš, Lietavská Lúčka a Višňové.  

Členmi Kooperačnej rady UMR Žilina sú: 

Peter Fiabáne, predseda Kooperačnej rady, primátor mesta Žilina 

Ivana Stillerová, zástupca nominovaný mestom Žilina 

Miroslava Buznová, zástupca nominovaný mestom Žilina 

Michal Krško, zástupca Komory miestnych samospráv 

Alena Mičicová, zástupca Komory akademického sektora 

Rastislav Krivý, zástupca Komory podnikateľského sektora 

Juraj Kavecký, zástupca Komory neziskového sektora 

Činnosť Kooperačnej rady UMR Žilina administruje:  

Liliana Hausnerová, liliana.hausnerova@zilina.sk, 041/ 70 63 216

Monika Jankovská, monika.jankovska@zilina.sk, 041/70 63 216

Harmonogram zasadnutí Kooperačnej rady UMR Žilina na rok 2024: 16. máj, 11. september, 4. december.

Lehota na predkladanie PZ IÚI, ktoré budú prerokované na zasadnutí KRŽ dňa 11.9.2024, je 7. august 2024. Formulár PZ IÚI je možné doručiť prostredníctvom pošty do podateľne, elektronicky alebo osobne; predkladaný PZ IÚI musí byť vypracovaný, žiadateľom podpísaný a doručený AK UMR v súlade so zákonom č. 305/2013 Z.z. (zákon o e-Governmente) alebo v listinnej podobe do podateľne MsÚ Žilina.

Prílohy na stiahnutie