Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za drobné stavebné odpady, ktorý je stanovený vo Všeobecne záväznom nariadení mesta na základe odovzdaného množstva.

Ak fyzická osoba vykonáva stavebné práce na základe stavebného povolenia je povinná zabezpečiť zneškodnenie takéhoto druhu odpadu na vlastné náklady v spolupráci s oprávnenou organizáciou.

Zásady správneho triedenia: