Územnoplánovacie dokumenty

Mesto Žilina sa zaoberá obstarávaním, spracovaním a prerokovávaním územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov, ktoré aj udržiava v aktuálnom stave. Aký je medzi nimi rozdiel a aké sú v rámci nich úlohy mesta?

Územnoplánovacia dokumentácia

Ide o dokumentáciu, ktorá komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia.

Zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu, a v neposlednom rade tiež ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

Spracúva sa pre stupeň celoštátny, regionálny, pre obce a časti obce, pričom obsahuje smernú a záväznú časť.

Čo tvorí územnoplánovaciu dokumentáciu?

Územnoplánovacie podklady

Tvoria spolu s územnoplánovacou dokumentáciou a územnými rozhodnutiami základné nástroje územného plánovania.

Medzi územnoplánovacie podklady patria územné generely, urbanistické štúdie, územné prognózy a územno-technické podklady.

Na rozdiel od územných plánov tieto dokumenty neobsahujú záväznú časť a majú v procese územného plánovania svoju špecifickú a nezastupiteľnú úlohu.

Úlohy mesta v rámci územnoplánovacích dokumentov

Mesto Žilina je orgánom územného plánovania, ktorý: