Nahlásenie nezákonne umiestneného odpadu

Zodpovednosť za porušenie povinností podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch §115

Za uvedené priestupky môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 1 500 €.

Právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi za uvedené priestupky môže orgán štátnej správy odpadového hospodárstva za porušenie uvedených povinností uložiť pokutu od 800 – 350 000 € !