Zmesový komunálny odpad

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu nájdete tu.

Nepatrí sem: elektroodpad, zelený odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu a odpad vznikajúci pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa – obaly (napr. kartóny, kuchynský odpad a pod.)

Mesto Žilina má zavedený na svojom území:

a) fyzické osoby – podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Žilina na účel podnikania,

b) právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Žilina na iný účel ako na podnikanie.

– paušálny zber zmesových komunálnych odpadov pre fyzické osoby – občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorí sú na území mesta oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť.

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 4 ods. 3 písmu g) a .§ 6 ods., 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2018 o odpadoch, v ktorom upravuje podrobnosti o nakladaní s odpadom na jeho území.