Ovzdušie

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Mesto pri prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia vo veciach malých zdrojov a vybraných osobitných činností vydáva podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Stacionárny zdroj je technologický celok, sklad palív, surovín alebo produktov, skládka odpadov, lom, plocha alebo stavba, objekt a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie, a je vymedzený ako súhrn všetkých častí, súčastí a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku. Stacionárne zdroje sa podľa miery znečisťovania ovzdušia a prahových kapacít členia na:

Malé spaľovacie zariadenie je spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW.

Mesto v oblasti riadenia kvality ovzdušia:

Mesto pri prenesenom výkone štátnej správy ochrany ovzdušia vo veciach malých zdrojov a vybraných osobitných činností podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä:

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenia je možné podať:

Proces pri podaní žiadosti:

Služby mesta