Povoľovanie ambulantného predaja

Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

Mesto na základe Zákona č. 178/1998 Z. z. vydáva žiadateľom povolenia na trhový predaj na území mesta na miestach na to vyčlenených vo Všeobecne záväznom nariadení č. 14/2023, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb.

Trhovým predajom sa v zmysle zákona rozumie predaj na trhovom mieste. Trhovým miestom je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj. Trhové miesta sú rozdelené na trhoviská, príležitostné trhy a verejné priestranstvá určené na trhový predaj.

Postup pri vybavovaní povolenia na trhový predaj:

V prípade, ak sa predaj uskutočňuje na verejnom priestranstve vo vlastníctve mesta Žilina dostane žiadateľ okrem povolenia aj Rozhodnutie o dani za užívanie verejného priestranstva podľa § 34a ods. 2 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne služby a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poplatok sa neplatí, ak trhový predaj prebieha na súkromnom pozemku, kde je zriadené trhové miesto. V takomto prípade musí žiadateľ doložiť k žiadosti súhlas vlastníka pozemku.

Vaša žiadosť bude vybavená včas, ak podáte kompletnú žiadosť:

Prílohy potrebné k žiadosti:

Služby mesta