Manažérstvo kvality

Model CAF (Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia) je nástroj komplexného manažérstva kvality vytvorený pre verejný sektor. Je prvým európskym nástrojom manažérstva kvality vyvinutým verejným sektorom, ktorý je špeciálne prispôsobený pre potreby organizácií verejnej správy. Je to všeobecný, jednoduchý, prístupný a ľahko použiteľný model pre akúkoľvek organizáciu verejného sektora a dá sa aplikovať na národnej, regionálnej, ako aj miestnej úrovni. Zaoberá sa všetkými aspektmi organizačnej výnimočnosti a podporuje trvalé zlepšovanie.

Model CAF je založený na predpoklade, že vynikajúce výsledky výkonnosti organizácie a tiež výsledky voči občanom/zákazníkom, zamestnancom a spoločnosti sa dosahujú pomocou vodcovskej stratégie a plánovania, čo sa premieta pri riadení zamestnancov, partnerstiev, zdrojov a procesov. Model CAF sa pozerá na organizáciu z rôznych uhlov súčasne, preto môžeme hovoriť o holistickom prístupe k analýze výkonnosti organizácie.

Kvalitná verejná správa a jej služby sa v konečnom dôsledku hodnotia podľa ich vplyvu na kvalitu života ľudí. Účelom modelu CAF je viesť verejné organizácie k dosiahnutiu najlepších možných výsledkov. Už viac ako 4000 organizácií tento model zaviedli a dokázali, že má svoje opodstatnenie. Srdečne pozývame všetkých ďalších, aby sa spoločne s novou verziou modelu CAF pripojili k tejto aktívnej komunite.

Viac o Modeli CAF:          Model CAF – promo video | UNMS.SK

Príručka Modelu CAF:    prirucka-caf-2020-620368e387b90.pdf (unms.sk) (PDF)

Implementácia Modelu CAF v podmienkach Mestského úradu v Žiline

Model tohto projektu sa zakladá na predpoklade dosiahnutia tých najlepších výsledkov pomocou vodcovskej stratégie a plánovania, čo sa v konečnom dôsledku premieta pri riadení zamestnancov, partnerstiev, zdrojov a tiež procesov. Do projektu CAF sa Mesto Žilina zapojilo v roku 2021. Cieľom prvej fázy projektu CAF, ktorá prebiehala primárne v minulom roku, bola identifikácia silných stránok mestského úradu, hľadanie oblastí na zlepšenie či získanie štruktúrovaného obrazu o stave samosprávy. Všetky získané informácie boli vstupmi do Samohodnotiacej správy podľa modelu CAF. Výstupy zo Samohodnotiacej správy a z jej hodnotenia budú slúžiť v ďalšej fáze implementácie modelu CAF, ktorou je realizácia Akčného plánu zlepšovania. Samozrejme, je snahou samosprávy poskytovať moderné a kvalitné prostredie pre občana, a v neposlednom rade byť k nemu aj bližšie a byť schopný efektívne reagovať na jeho požiadavky a potreby.

Implementácia modelu CAF je rozdelená do 4 fáz:

Mestský úrad Žilina získal titul Efektívneho užívateľa Modelu CAF od 6. októbra 2022, kedy primátor Žiliny Mgr. Peter Fiabáne prevzal tento titul z rúk Kataríny Surmíkovej Tatranskej, predsedníčky Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR.

Prílohy na stiahnutie