Objemný odpad – veľkokapacitné kontajnery

Objemný odpad je odpad, ktorý sa svojou veľkosťou nevojde do bežne používanej nádoby na zmesový odpad.

Mesto Žilina zabezpečuje dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. Miesto a termín zberu objemového odpadu určuje mesto a informovanosť občanov je zabezpečená prostredníctvom internetovej stránky mesta a médií.

Zásady správneho triedenia:

Objemový odpad môžu občania – fyzické osoby, poplatníci s trvalým pobytom na území mesta, odovzdať bezplatne na zberný dvor v Žiline – ul. Jánošíkova a od 01.07.2016 v Považskom Chlmci. Náklady na dopravu si pôvodca odpadu hradí sám.