Stravovanie v jedálni

Poskytovanie stravovania v jedálni

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá:

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek.

Súčasťou žiadosti je aktuálne rozhodnutie o výške poberaného dôchodku vydané príslušnou sociálnou poisťovňou.

OZNAM
Oznamujeme stravníkom, že od pondelka 08.07.2024 (vrátane) do piatku 19.07.2024 (vrátane) budú prevádzky jedální a výdajne stravy (Nám. J. Borodáča, Lichardova, Denné centrum A. Kmeťa) z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené. Posledným dňom výdaja obedov bude štvrtok 04.07.2024. Prevádzka jedální a výdajne stravy bude obnovená od pondelka 22.07.2024.

Úhrada za poskytovanie stravovania na mesiac august 2024:

Jedáleň Nám. J. Borodáča:

Utorok:     23.07.2024 od 7:00 hod. do 10:00 hod.

Štvrtok:    25.07.2024 od 9:00 hod do 10:00 hod.

Počet stravných dní: 21

Jedáleň Lichardova:

Streda:    24.07.2024 od 8:30 hod. do 11:00 hod.

Počet stravných dní:  21 

Denné centrum A. Kmeťa, ktoré zabezpečuje výdaj stravy:

Piatok:    26.07.2024 od 10:00 hod. do 11:00 hod.

Počet stravných dní: 21

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sú občanom k dispozícií tieto prevádzky – jedálne a denné centrá, ktoré slúžia na výdaj stravy:

  • Jedáleň, Nám. J. Borodáča č. 1                           Zobraziť mapu…
  • Jedáleň, Lichardova č. 44                                    Zobraziť mapu…
  • Denné centrum v Strážove, ul. Dedinská         Zobraziť mapu…
  • Denné centrum, A. Kmeťa č. 38                         Zobraziť mapu…

Kontaktná osoba

Bc. Martina Bohačiaková

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Navigovať na mape