Urbanistické štúdie

Urbanistická štúdia je územnoplánovacím podkladom, ktorý rieši čiastkové problémy v území. Slúži často na overenie, či je z celomestského hľadiska konkrétna zmena územného plánu vhodná.

Kedy sa spracúva pri príprave územného plánu:

K čomu je potrebné spracovanie urbanistickej štúdie?

Je potrebné najmä vtedy, ak je predmetom zmeny územného plánu zmena funkčného využitia a priestorového usporiadania, zmena dopravného alebo technického vybavenia, alebo ide o návrh novej koncepcie riešenia nezastavaného územia.

Slúži na overenie, či je z celomestského hľadiska takáto zmena vhodná. Prerokovaná urbanistická štúdia môže po preukázaní vhodnosti navrhovanej zmeny slúžiť ako podklad pre návrh zmien a doplnkov územného plánu.

Kto ju obstaráva?

Urbanistickú štúdiu obstaráva spravidla orgán územného plánovania. Môže ju však obstarať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby alebo na jej obstaranie finančne prispieť každý, kto prejaví o jej obstaranie záujem.