Komisie mestského zastupiteľstva

Zloženie komisií

Komisie mestského zastupiteľstva (ďalej len „komisie“) môže v súlade s § 10 ods. 2 a § 15 zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo zriaďovať ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Mestské zastupiteľstvo zriadilo osem odborných komisií. Zasadnutia komisií sú verejné.

V zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zriadilo mestské zastupiteľstvo Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.