Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

predseda: Mgr. Ing. Soňa Turčányiová

členovia:

Mgr. Anton Trnovec

JUDr. Jozef Augustín, PhD., LL. M.

Mgr. et. Mgr. Jana Barčák Filipová

MUDr. Peter Durmis

sekretár: Lucia Matušíková