Komisia územného plánovania a výstavby

predseda: Ing. arch. Dušan Maňák

podpredseda: Ing. Jozef Juriš, MBA

členovia:

Ing. Anton Kozlík

Mgr. Peter Cibulka

JUDr. Jozef Augustín, PhD., LL. M.

Mgr. Branislav Delinčák

Mgr. Anton Trnovec

Ing. Igor Choma

členovia neposlanci:

JUDr. Martin Píry, PhD.

JUDr. Dagmar Pikorová

Ing. Peter Pika

Mgr. Ondrej Halama

Ing. arch. Peter Nezval

Marián Placek

Ing. Matej Jasenka, PhD.

sekretár: Martina Mikulíková