Komisia Mestského zastupiteľstva v Žiline na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta

predseda: JUDr. Jozef Augustín, PhD. 

členovia: 

Ing. Peter Čerňan 

Ing. František Talapka 

Mgr. Ing. Soňa Turčányiová 

JUDr. Jozef Augustín, PhD. 

Mgr. et. Mgr. Jana Barčák Filipová