Mesto doručuje rozhodnutia o vyrubení miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

ilustračná fotoilustračná foto

Mesto Žilina začalo s doručovaním rozhodnutí o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikateľom do elektronických schránok aktivovaných na doručovanie už v mesiacoch február a marec 2023 (teda iba tým, ktorí majú elektronické schránky aktivované na doručovanie). Rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností a dane za psa dostanú do elektronickej schránky aktivovanej na doručovanie na prelome mesiacov marec a apríl 2023. Aj v tomto prípade sa doručujú rozhodnutia doporučene do vlastných rúk s fikciou doručenia.

Fyzickým osobám, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia (poplatok za komunálny odpad, daň z nehnuteľností, daň za psa) začne doručovať koncom apríla a začiatkom mája. Tie budú doručovať priamo do žilinských domácností zamestnanci mesta.

Mesto aj týmto krokom vychádza v ústrety občanom. Je lepšie si prevziať zásielku od zamestnancov úradu v pohodlí domova, v opačnom prípade im bude zásielka doručená Slovenkou poštou doporučene do vlastných rúk s opakovaným doručením. V prípade, ak si občan zásielku neprevezme ani od poštového doručovateľa, alebo nevyzdvihne na pošte v odbernej lehote, túto písomnosť v zmysle daňového poriadku považuje správca dane za doručenú. Ide o tzv. fikciu doručenia.

Elektronická schránka je veľkou výhodou

Takéto elektronické doručovanie má možnosť využiť každý plnoletý občan, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom a elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. Samospráva o tejto možnosti občanov už viackrát informovala.

Každý plnoletý občan má na svoje rodné číslo vytvorenú „pasívnu/neaktívnu“ elektronickú schránku. Na jej aktiváciu je potrebné mať počítač s pripojením na internet, elektronický občiansky preukaz s čipom (nazývaný aj eID karta), pridelené prístupové údaje na www.slovensko.sk a čítačku kariet. Celý postup aktivácie elektronickej schránky je uvedený na internetovej stránke: https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_fyzicka-osoba-obcan-sr/. Po aktivácii elektronickej schránky na doručovanie môže občan využívať schránku na prijímanie rozhodnutí o výrube dane, ale aj iných rozhodnutí orgánov štátnej správy a samosprávy.

Ako môžem zaplatiť miestne dane a poplatok?

Dane a poplatok je možné zaplatiť:

 • bezhotovostným prevodom na účet mesta – odporúčame využiť túto najjednoduchšiu formu úhrady prostredníctvom internet bankingu. Bezhotovostná platba je bezpečná, rýchla, je možné ju vykonať kedykoľvek z pohodlia domova. Údaje (číslo bankového účtu, variabilný symbol, špecifický symbol, konštantný symbol a suma) budú uvedené v rozhodnutiach, spolu s QR kódom. Nie je teda potrebné navštíviť pracovisko klientskeho centra a nosiť so sebou hotovosť,
 • v hotovosti v pokladnici Mestského úradu v Žiline, kde je možné i prostredníctvom QR kódu zaplatiť hotovosťou alebo kartou,
 • vkladom v hotovosti v Prima banke na účet správcu dane.

Zdôrazňujeme, že pri každom z vyššie spomínaných spôsobov úhrady miestnych daní a poplatku je potrebné mať pri sebe doručené rozhodnutie. Pri platbe miestnych daní a poplatku na účet je daňovník povinný uviesť okrem správnej výšky dane/poplatku alebo splátky dane/poplatku aj variabilný symbol, špecifický symbol a konštantný symbol platby uvedený v rozhodnutí.

Zároveň vyzývame občanov, aby dane a poplatok platili až po doručení rozhodnutí, nie skôr. Ak sa občan rozhodne vykonať platbu v hotovosti v pokladnici Mestského úradu v Žiline, je potrebné, aby si so sebou priniesol doručené rozhodnutia, čím sa vyhne prípadným nedorozumeniam a dlhšiemu čakaniu.

Ktoré miestne dane a poplatky budú občania a podnikatelia platiť v roku 2023?

V roku 2023 bude mesto Žilina, ako správca dane, vyrubovať v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tieto miestne dane a miestny poplatok:

 • daň z nehnuteľností,
 • daň za psa,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Pre rok 2023 platí Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, v ktorom sú ustanovené sadzby daní, zníženie daní a oslobodenia od daní. Pre poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2022 o poplatku, ktorým sú ustanovené sadzby poplatku, ako aj podklady pre jeho zníženie alebo odpustenie.

Daň z nehnuteľností môže byť uhradená v 2 rovnomerných splátkach a poplatok v 3 rovnomerných splátkach. Tieto splátky budú uvedené v rozhodnutiach.

Výška sadzieb daní z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sa v roku 2023 nemení. Mení sa iba výška poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň z nehnuteľností sa člení na tri časti, a to:

 • Daň z pozemkov – predmetom dane sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení, u ktorých správca dane určil ročnú sadzbu dane v % takto:
 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty (1,25 %),
 2. záhrady (1,25 %),
 3. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy (1,25 %),
 4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy (1,25 %),
 5. stavebné pozemky (1,25 %).

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 v zmysle ustanovení príslušného zákona (príloha č. 1 alebo č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.).

 • Daň zo stavieb – predmetom dane sú stavby na území Slovenskej republiky, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Správca dane určil ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy takto:

 1. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (0,50 eur),
 2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu (0,50 eura),
 3. chaty a stavby na individuálnu rekreáciu (2 eur),
 4. samostatne stojace garáže (1,20 eura),
 5. stavby hromadných garáží (1,20 eura),
 6. stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou (1,20 eura),
 7. priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu (5 eur),
 8. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou (5 eur),
 9. ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) (5 eur).
 • Daň z bytov – predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory. Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa považuje za nebytový priestor.

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2. Správca dane určil ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru nasledovne:

 1. byty (0,50 eura),
 2. nebytové priestory slúžiace ako garáž (1,20 eura),
 3. nebytové priestory slúžiace na iné účely, vrátane bytu alebo časti bytu v bytovom dome, ktorý sa v zmysle zákona považuje za nebytový priestor (5 eur).

DAŇ ZA PSA

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Predmetom dane nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely; pes umiestnený v útulku zvierat; pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je odídenec.

Základom dane je počet psov. Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok. Ročnú sadzbu dane za psa mesto Žilina určilo podľa miesta držania psa nasledovne:

 1. rodinný dom, chata, stavba na individuálnu rekreáciu a iná stavba inde neuvedená (5 eur),
 2. bytový dom (byt) (40 eur),
 3. objekt na podnikanie (100 eur).

Známka pre psa: Po podaní priznania k dani za psa správca dane vydá daňovníkovi evidenčnú známku psa a daňovník zabezpečí, aby pes známku reálne nosil. Preukazuje sa ňou totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa. Jej odcudzenie, zničenie alebo stratu je daňovník povinný nahlásiť do 14 dní od zistenia tejto skutočnosti. Za poplatok 3,50 eura mu bude vydaná náhradná známka.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Základom dane je počet predajných automatov. Správca dane určil sadzbu dane 100 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok.

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Nevýherné hracie prístroje sú: elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry (napr. šípky, stolný futbal, stolný hokej, biliardový stôl, gulečníkový stôl, basketbalový kôš a iné). Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Správca dane určil sadzbu dane 360 eur za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Paušálny poplatok je zavedený pre fyzickú osobu, ktorá má na území mesta trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá má oprávnenie užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel, ako na podnikanie. Sadzba paušálneho poplatku je 0,11 eura za osobu a kalendárny deň.

Poplatok za nevážený množstvový zber je zavedený pre:

 1. právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel, ako na podnikanie,
 2. podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Sadzba poplatku pre množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je 0,06 eura za jeden liter komunálnych odpadov, okrem zbernej nádoby s obsahom 770 l (sadzba je 0,04 eura/1 l) a zbernej nádoby s obsahom 1 100 l (sadzba je 0,03 eura/1 l).

Mesto Žilina opätovne upozorňuje občanov, že v zmysle § 82 ods. 5 (v znení § 104n) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunále odpady a drobné stavebné odpady, si môže poplatník uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za zdaňovacie obdobie 2022 najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j. do 31. 3. 2023 predložením podkladov, ktoré sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení. Inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká. Zároveň občanov informujeme, že úľava vo výške 20 % na poplatku na rok 2023, pri dovŕšení 62 rokov a viac k 31. 12. 2022, sa priznáva automaticky, nie je potrebné si ju uplatňovať.

ĎALŠIE MIESTNE DANE

Okrem uvedených miestnych daní a poplatku mesto Žilina vyberá na svojom území v zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aj: