Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Dane a poplatky
Číslo: 20/2019
Schválené: 2. 12. 2019
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 1. 2020 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky