Majetok mesta

Oddelenie právne zabezpečuje komplexné činnosti súvisiace s nakladaním a správou majetku mesta vrátane prípravy podkladov pre rokovanie mestského zastupiteľstva, zastupuje mesto v právnych záležitostiach pred súdmi alebo inými orgánmi, dohliada na legislatívny proces vydávania všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov mesta, vymáha pohľadávky mesta, prejednáva a rozhoduje priestupky a iné správne delikty  v právomoci mesta, vedie centrálnu evidenciu priestupkov, správnych deliktov ako aj všetkých zmlúv vrátane ich povinného zverejňovania.  

Referát správy majetku

Služby