Predaj a prenájom majetku mesta Žilina

Predaj hnuteľného majetku mesta

Mesto Žilina ako vlastník a správca majetku môže predávať hnuteľný majetok mesta v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 297/2023.  Odpredať hnuteľný majetok mesta je možné, len ak bolo rozhodnuté o jeho prebytočnosti.

Prevod vlastníctva hnuteľného majetku na iný subjekt podlieha vždy schváleniu Mestským zastupiteľstvom, ak  zostatková cena hnuteľnej veci presahuje 5000,- € a viac. V ostatných prípadoch rozhoduje primátor.

Predaj nebytových priestorov mesta

Odpredaj  nebytového priestoru sa riadi Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 297/2023, pričom sa v zásade postupuje obchodnou verejnou súťažou, dražbou alebo priamym predajom s výnimkou prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne trojpätinovou väčšinou Mestské zastupiteľstvo a prípadov definovaných v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Žiadosti sa podávajú priamo na správcovskú spoločnosť Žilbyt, s.r.o., Nanterská 29, 010 08 Žilina, http://www.zilbyt.sk

Predaj ostatného nehnuteľného majetku mesta

Odpredaj ostatného nehnuteľného majetku mesta sa riadi Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 297/2023, pričom v zásade je nutné použiť obchodnú verejnú súťaž, dražbu alebo priamy predaj s výnimkou prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhoduje Mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a prípadov definovaných v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

Prenájom hnuteľného majetku mesta

Mesto ako vlastník a správca majetku môže prenajímať hnuteľný majetok mesta v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina, ktoré boli  schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 297/2023.

Prenájom nebytových priestorov mesta

Prenájom nebytového priestoru  sa riadi  Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 297/2023 a  podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom. Prenajať nebytový priestor sa môže uskutočniť v zásade len na základe obchodnej verejnej súťaže, dražby alebo priamym prenájom s výnimkou prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne Mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a prípadov definovaných v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta . V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 38/2021 zverejňuje mesto Žilina  aktuálny zoznam voľných nevyužívaných budov (nebytových priestorov, garáží), ktoré sú vo vlastníctve mesta Žilina a je možné si ich prenajať.  Žiadosti sa podávajú priamo na správcovskú spoločnosť Žilbyt, s.r.o., Nanterská 29, 010 08 Žilina, http://www.zilbyt.sk

Prenájom ostatného nehnuteľného majetku mesta

Prenájom nehnuteľného majetku mesta sa riadi Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina, ktoré boli  schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 297/2023 a v prípade prenájmu pozemkov pod terasami aj v súlade so Všeobecným záväzným nariadením č. 2/2021. Prenájom nehnuteľného majetku sa môže sa uskutočniť v zásade len na základe obchodnej verejnej súťaže, dražby alebo priamym prenájmom s výnimkou prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne Mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a  prípadov definovaných v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

Obchodné verejné súťaže

Mesto Žilina v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle §281 až 288 Obchodného zákonníka a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina postupuje pri prenechaní majetku v jeho vlastníctve do nájmu tretím osobám formou obchodnej verejnej súťaže, ak všeobecná hodnota majetku mesta určená na základe znaleckého posudku presahuje sumu 40.000,-€. Mesto Žilina zverejní na svojej webovej stránke, úradnej tabuli a iným vhodným spôsobom zámer a podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom majetku mesta, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom, a to minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.

Všetky návrhy podané do obchodnej verejnej súťaže mesto zverejní do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov, po dobu  minimálne 30 dní, na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle. Mesto prenechá majetok do nájmu záujemcovi, ktorý splnil podmienky obchodnej verejnej súťaže a ktorého návrh bude najvýhodnejší.