Predaj ostatného nehnuteľného majetku mesta

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Referát správy majetku
Správne poplatky

Úhrada ceny za znalecký posudok, ak sa posudok vyžaduje.

Úhrada ceny za určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku, ak sa trhová hodnota vyžaduje.

Správny poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra.

 

Odpredaj ostatného nehnuteľného majetku mesta sa riadi schváleným Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 112/2020 „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina“, podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom, pričom v zásade je nutné použiť obchodnú verejnú súťaž, dražbu alebo ponukové konanie (tzv. priamy predaj) za cenu minimálne podľa znaleckého posudku s výnimkou prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých Mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. K žiadosti je potrebné doložiť  vyjadrenie Okresného úradu Žilina, Pozemkový a lesný odbor, že na pôvodnú parcelu PKN nebol uplatnený reštitučný nárok.