Prenájom nebytových priestorov mesta

Forma agendy Občan
Sekcia Referát správy majetku
Správne poplatky

Úhrada ceny za znalecký posudok, ak sa posudok vyžaduje.

Úhrada ceny za určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku, ak sa trhová hodnota vyžaduje.

V zmysle nájomnej zmluvy.

Prenájom nebytového priestoru  sa riadi schváleným Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 112/2020  „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina“, podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom, môže sa uskutočniť v zásade len na základe obchodnej verejnej súťaže, dražby alebo ponukového konania (tzv. priamy prenájom) s výnimkou prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne Mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  V zmysle Uznesenia č. 38/2021 Mestského zastupiteľstva v Žiline zverejňuje Mesto Žilina  aktuálny zoznam voľných nevyužívaných budov (nebytových priestorov, garáží), ktoré sú vo vlastníctve Mesta Žilina a je možné si ich prenajať. Žiadosti sa podávajú priamo na správcovskú spoločnosť Žilbyt, s.r.o., Nanterská 29, 010 08 Žilina, http://www.zilbyt.sk