Prenájom ostatného nehnuteľného majetku mesta

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Referát správy majetku
Správne poplatky

Úhrada ceny za znalecký posudok, ak sa posudok vyžaduje.

Úhrada ceny za určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku, ak sa trhová hodnota vyžaduje.

V zmysle nájomnej zmluvy.

Prenájom nehnuteľného majetku mesta sa riadi schváleným Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 112/2020 „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina“ a Všeobecným záväzným nariadením č. 2/2021, môže sa uskutočniť v zásade len na základe obchodnej verejnej súťaže, dražby alebo ponukového konania (tzv. priamy prenájom) s výnimkou prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne Mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. K žiadosti je potrebné doložiť  vyjadrenie Okresného úradu Žilina, Pozemkový a lesný odbor, že na pôvodnú parcelu PKN nebol uplatnený reštitučný nárok.