Nebytové priestory mesta na prenájom

Prenájom nebytového priestoru  sa riadi  Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 297/2023 a  podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom. Prenajať nebytový priestor sa môže uskutočniť v zásade len na základe obchodnej verejnej súťaže, dražby alebo priamym prenájom s výnimkou prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne Mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a prípadov definovaných v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta . V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 38/2021 zverejňuje mesto Žilina  aktuálny zoznam voľných nevyužívaných budov (nebytových priestorov, garáží), ktoré sú vo vlastníctve mesta Žilina a je možné si ich prenajať.  Žiadosti sa podávajú priamo na správcovskú spoločnosť Žilbyt, s.r.o., Nanterská 29, 010 08 Žilina.