Prenájom hnuteľného majetku mesta

Forma agendy Občan
Sekcia Oddelenie právne
Správne poplatky

V zmysle nájomnej zmluvy.

Mesto ako vlastník a správca majetku môže prenajímať hnuteľný majetok Mesta v zmysle schváleného Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 112/2020 „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina“