Predaj nebytových priestorov mesta

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Referát správy majetku
Správne poplatky

Úhrada ceny za znalecký posudok, ak sa posudok vyžaduje.

Úhrada ceny za určenie trhovej hodnoty nehnuteľného majetku, ak sa trhová hodnota vyžaduje.

Správny poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra.

Odpredaj  nebytového priestoru sa riadi schváleným Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 112/2020  „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina“, podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom, pričom sa v zásade postupuje obchodnou verejnou súťažou, dražbou alebo ponukovým konaním (tzv. priamym predajom) s výnimkou prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne trojpätinovou väčšinou mestské zastupiteľstvo. Žiadosti sa podávajú priamo na správcovskú spoločnosť Žilbyt, s.r.o., Nanterská 29, 010 08 Žilina, http://www.zilbyt.sk