Odpovede novinárom - rok 2024

22. apríl 2024
Peter Getting, SME

Môžete priblížiť situáciu ohľadom potkanov vo vašom meste? Sú aktuálne niekde v meste potkany premnožené a je situácia mimoriadna, museli ste pristúpiť k mimoriadnej deratizácii? Prípadne, zažili ste v posledných rokoch stav premnoženia potkanov?

Situácia v meste Žilina je vyhovujúca. Mimoriadnu situáciu v súvislosti s premnoženými potkanmi sme zatiaľ neriešili.

Ako rieši mesto situáciu pri premnožení potkanov? Ako sa líši štandardná deratizácia od mimoriadnej? Kto ju pre mesto vykonáva a môžete priblížiť konkrétne kroky?

Deratizácia mesta sa vykonáva na základe monitoringu firmy, ktorá realizuje preventívnu deratizáciu. Mesto Žilina rieši problémy s potkanmi na základe podnetov od občanov a následne zabezpečí deratizáciu lokality (verejného priestranstva) prostredníctvom externej firmy. Správcovia jednotlivých mestských budov zabezpečujú pravidelnú jarnú, resp.  jesennú deratizáciu v spravovaných  objektoch.

Väčšinou sa potkany objavujú okolo kanalizačnej šachty, kde sú viditeľné nory. Tie sa následne ošetria a do šachty sa dá kŕmidlo s nástrahou, ktorá sa potom pravidelne kontroluje. Na základe požeru sa vyhodnocuje, či je nástrahu potrebné doplniť a prísť na ďalšiu kontrolu.

Kde sa potkany vyskytujú najčastejšie?

Potkany sú predovšetkým aktívne v noci. Ak sú spozorované popri košoch, v kríkoch či na chodníkoch aj počas dňa, môže to značiť začínajúci problém. Najčastejšie žijú v kanalizačných šachtách, kde majú dostatok potravy. Potkany sa však často nachádzajú aj pri bytových domoch, kde nie sú dodržiavané hygienicko-sociálne  štandardy. V meste Žilina nemáme konkrétnu lokalitu, kde by sme museli riešiť mimoriadne premnoženie.  

Aké problémy spôsobujú potkany vo vašom meste? Môžete to konkretizovať a priblížiť? Má na tom podiel aj správanie ľudí (odpadky, otvorené smetné koše a podobne…)?

Vo všeobecnosti potkany prenášajú rôzne infekčné ochorenia a ich činnosťou môže dôjsť aj k poškodeniu majetku, napr. prehryznutie elektrických káblov, ktoré môže v extrémnych prípadoch vyvolať skrat a spôsobiť požiar. Častejšie sú prípady, kedy sa potkany dostanú do bytov cez záchodovú misu, kde prehryzú koleno – rúru. Potkany poškodzujú aj odstavené automobily pred bytovými domami tak, že prehryzú kabeláž v motorovej časti.

V súvislosti so škodami od potkanov sa v žilinskej samospráve zatiaľ riešilo len prederavenie vakov v polopodzemných kontajneroch na odpad na sídlisku Hliny.

Áno, správanie ľudí má podiel na výskyte potkanov a aj ich množstve. Zvýšený  výskyt potkanov je na miestach , kde sa nachádza odpad a pri kontajnerových stojiskách. K problému prispieva aj prikrmovanie túlavých mačiek a holubov. Väčší výskyt je možný aj v miestach, kde majú obyvatelia záhradky a nerobia pravidelnú deratizáciu. Dôležité je tiež, aby sa deratizácia vykonávala odborne podľa návodu.
 
Disponujete približným odhadom, koľko potkanov môže byť vo vašom meste?
Mesto Žilina nedisponuje približným odhadom. Ten sa dá zistiť výlučne na základe monitoringu a vyhodnotenia požeru nástrah počas celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev, ale aj súkromných a firemných priestorov.

Podľa prieskumov môže byť vo veľkomestách 2-3 potkany na jedného obyvateľa. Z praxe firmy, ktorá zabezpečuje deratizáciu v meste Žilina, sa takto veľká populácia potkanov u nás nevyskytuje.

Navyše, podľa zákona Z.z. 355/2007- prevencia prenosných ochorení, musí mať každá organizácia zabezpečenú profesionálnu ochranu proti škodcom, čím sa zabezpečí pravidelná regulácia počtu potkanov v meste.


11. apríl 2024
Ivana Zemaníková, Aktuality.sk

Koľko kapacít v MŠ sa podarilo dobudovať? 

Tento rok sa nedobudovali žiadne ďalšie kapacity. Rekonštrukcie v materských školách prebiehali v predstihu ešte počas minulých rokov, kedy sa kapacita navýšila o 6 tried.

Podarilo sa dobudovať kapacity MŠ tak, aby boli tento rok prijaté všetky žiadosti? 

Materské školy v Žiline disponujú dostatočným množstvom miest na to, aby dokázali prijať všetky deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ktoré majú na predprimárne vzdelávanie nárok podľa platnej legislatívy  – deti ktoré k 31.8.2024 dovŕšili 4 roky a taktiež všetky trojročné deti, ktoré majú trvalý pobyt v meste Žilina.

Podarilo sa zohnať dostatočný počet zamestnancov? 

Aktuálne v materských školách neevidujeme žiadne voľné pracovné miesta pre pedagogických zamestnancov. Ak daná situácia vznikne, rieši sa operatívne a vedenie materskej školy hľadá potrebného pracovníka.

Koľko zamestnancov sa podarilo zohnať? 

Priebežne a individuálne podľa potreby.


10. apríl 2024
Anna Holešová, Žilinak

Kto a kedy odstraňoval lavičky na Kempelenovej ulici? Boli počas uplynulých rokov odstránené aj iné lavičky na Hájiku? Pokiaľ áno, kde a koľko? Vie mesto o tom, že po ich odrezaní ostali v tráve ostré kovové časti? Plánuje mesto tento stav napraviť? Pokiaľ áno, kedy?

Na sídlisku sa odstraňovali lavičky, ktoré boli v havarijnom stave a hrozilo riziko úrazu. V budúcnosti ich chce mesto nahradiť novými lavičkami na vhodných miestach, kde budú potrebné a využívané. Proces odstraňovania a náhrady lavičiek komunikuje mestský úrad s poslancami obvodu, pričom samotné práce zabezpečujú Technické služby mesta Žilina. Zároveň upozorňujeme, že niektoré lavičky si odstránili aj samotní občania na vlastné náklady.

Mesto Žilina o zvyškových kovových častiach, ktoré na mieste po odrezaní ostali, nevedelo. Hneď po informovaní o probléme zabezpečilo obhliadky problémových miest a nariadilo okamžité odstránenie kovových zbytkov po odstránených lavičkách tak, aby bola plocha bezpečná. Odstránenie je aktuálne prioritou Technických služieb mesta Žilina a v najbližších dňoch budú všetky plochy upravené do bezpečného stavu.

V budúcnosti budú všetky lavičky odstránené tak, aby v tráve neostávali žiadne kovové časti.


8. apríl 2024
Diana Murdziková, RTVS

Mohli by ste mi poskytnúť info ku kvetinovej výzdobe v meste – parky, záhony, oddychové zóny?

Kvetinovú výzdobu v meste Žilina možno rozdeliť do troch kategórií. Z časového hľadiska začínajú prvé kvitnúť cibuľoviny v jarnom období. Tie sú sústredené najmä do kvitnúcich pásov v trávnikoch, ktoré sú lokalizované v parkoch (Sad SNP, Park Ľ. Štúra, Park na Studničkách a ďalšie), v zeleni na sídliskách (napr. Hlboká cesta na sídlisku Vlčince ), prípadne v ostrovčekoch a pásoch medzi cestnými komunikáciami (Ulica vysokoškolákov). Druhú kategóriu tvoria letničky, ktoré sú v meste vysádzané do závesných kvetináčov na pouličných lampách, do kvetinových veží a mobilných kvetináčov. Konštrukcie sú osádzané na exponované miesta, najmä tam, kde z technických dôvodov nie je možné osadiť inú zeleň. Posledný prvok kvetinovej výzdoby mesta tvoria trvalky. Sú vysádzané so zreteľom na ich kvitnutie tak, aby boli záhony posiate farebnými kvetmi v priebehu celého roka až do neskorej jesene. Samotné kvetinové záhony možno nájsť najmä v parkoch, ale aj na sídliskách či v mobilnej zeleni. Cibuľoviny, letničky a trvalky sa v záhonoch a mobilnej zeleni aj kombinujú, čím sa zvyšuje efekt  a doba kvitnutia v priebehu roka.

Koľko ročne na to vyčleňujete zdrojov?

Mesto financuje realizácie nových kvetinových záhonov a ich údržbu v priebehu celého kalendárneho roka podľa svojich rozpočtových možností. Vysadenie a údržba letničiek v roku 2023 stáli mesto 82 150 €, zdroje na výsadbu a údržbu trvaliek a cibuľovín vyšli mesto na sumu 90 450 €.

Kvety nakupujete u externej firmy alebo máte vlastný podnik – napr. správu zelene, kt. si ich pestuje sama?

Dodanie, vysadenie a povýsadbovú starostlivosť o kvetinové výsadby pre mesto zabezpečujú firmy, ktoré prešli verejným obstarávaním. Na základe rámcových dohôd sa o letničky stará externá spoločnosť, ktorá sa špecializuje na tento odbor. Trvalky, cibuľoviny a ostatnú zeleň má na starosti ďalšia spoločnosť, takisto na základe rámcovej dohody s Mestom Žilina. V dlhšom časovom horizonte plánujeme, aby tieto činnosti prešli pod vlastný podnik – Technické služby mesta Žilina.


5. apríl 2024
Ľubomír Chochula, Žilinský Štandard

Pán primátor, chystáte sa v sobotu na hokejový zápas Vlci Žilina vs. Spartak Dubnica. Čo hovoríte na to, aký priebeh má táto séria. Aký výsledok očakávate? 

Ako športovec fandím každému žilinskému športu, rád chodievam na futbal, na hokej, volejbal, aj na iné športové podujatia. K hokeju mám mimoriadny vzťah, keďže aj z mojej iniciatívy prešiel do súkromných rúk, čo hodnotím pozitívne a chýba tomu už len úspešné zavŕšenie, ktorým by bol postup do Extraligy. Štvrtú sezónu prežívam intenzívne s hokejistami aj s fanúšikmi a veľmi si prajem, aby sme uspeli. Musím priznať, že ma trochu mrzí, že v semifinále takýmto spôsobom bojujeme o postup, no pevne verím, že to Žilinčania zvládnu, budem im v tom držať palce a v sobotu ich prídem osobne podporiť na zápas.


5. apríl 2024
Andrea Horváthová, TV Markíza

Keďže sa letné teploty tento rok poponáhľali, je možné, že problém budú komáre. Pripravujete sa už nejako na sezónu? Ak áno, ako? Aký typ ochrany používate? Ak nie, kedy máte v pláne začať a s akým typom? Ako za vás, z pohľadu mesta hodnotíte predchádzajúcu sezónu komárov. Myslíte si, že ste ju zvládli dobre? Zabrali vaše prostriedky efektívne? Zvyknete po celý čas monitorovať situáciu s komármi, alebo len jednoducho aplikujete postrek a viac sa nerieši? Očakávate, že bude táto sezóna horšia? Budete vydávať nejaké odporúčania pre občanov – čo robiť, prípadne nerobiť? (Viem, že minulé roky sa napr. odporúčalo odstrániť také nádoby s vodou z pozemkov a pod.)

Táto problematika sa rieši najmä v južnej oblasti Slovenskej republiky, kde sú pre komáre priaznivé klimatické aj geografické podmienky (napr. hlavné mesto Bratislava, kde majú s komármi problém vzhľadom na lužné lesy, vodné toky, atď.) Mesto Žilina problém s komármi neeviduje. Vecne príslušný orgán je v prípade potreby Regionálna veterinárna a potravinová správa, následne mesto.  


5. apríl 2024
Jana Očková, Žilinský večerník

V stredu 27. marca niekto rozbil sklo na zastávke MHD Jaseňová. Koľko stojí výmena skla? Koľko takýchto výtržností evidujete od doby, keď sa začali prerábať nové zastávky? Boli páchatelia v niektorých prípadoch vystopovaní?

Vandalizmus v podobe rozbitých zastávok evidujeme pravidelne a veľmi často, priemerne je dokonca rozbitá jedna zastávka každý mesiac. Spomínaná zastávka Jaseňová bola opravená 06.03.2024 a opätovne rozbitá 27.03.2024.  Od októbra minulého roka boli rozbité aj zastávky Bytčická, Jaseňová, Obežná, Pod Hájom, Centrálna. Všetky sú už opravené.

Oprava spomínanej rozbitej zastávky je približne 4 000 €. Výška sumy za opravy sa odvíja od toho, koľko skiel sa mení, z akého sú materiálu, ďalších poplatkov za prácu, zameranie, montáž a dopravu, napríklad. sklo číre ESG 6mm brúsené, farbené – ploter, fólia 1080 x 1350 mm vrátane zamerania, montáže a dopravy stojí  900 € s DPH, plexisklo hr. 4 mm na vitrínu 1145 x 1485 mm stojí 390 € s DPH.

Vandalizmus na zastávkach riešime s políciou a následne aj v rámci poistnej udalosti. Vo všetkých prípadoch je páchateľ neznámy.


4. apríl 2024
Pavol Konštiak, Žilinský Štandard

Chcel by som vás poprosiť o stanovisko k novej ulici v Žiline, ktorá pribudla na mape a ide o ulicu, ktorá má byť pomenovaná po známom cyklistovi Petrovi Saganovi. Kedy vznikla táto ulica, aký má názov a či poslanci schválili na zasadnutí tento názov ulice.

V meste Žilina nie je ulica priamo pomenovaná po cyklistovi Petrovi Saganovi, nakoľko to ani neumožňuje súčasná legislatíva. Názvoslovná komisia sa v minulom roku zaoberala viacerými návrhmi názvov ulice od spoločnosti PEAT s.r.o., konkrétne: Ulica Majstra sveta, Majstrovská ulica, Saganova ulica, Ulica k Saganovi, ulica Cyklošampióna a ulica Petra Sagana. Na prvom schvaľovaní názvoslovnej komisie neprešiel žiaden z návrhov. Spoločnosť PEAT s.r.o. požiadala komisiu o prehodnotenie stanoviska. Na ďalšom zasadnutí názvoslovnej komisie za účasti zástupcov spoločnosti PEAT s.r.o. bol jednohlasne schválený návrh názvu ulice: Ulica majstra sveta. Všeobecne záväzne nariadenie č. 15/2023 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 12. 12. 2023 a účinnosť nadobudlo 30. 12. 2023. Na tomto zasadnutí bol návrh názvu novej ulice prijatý. Ulica majstra sveta je vymedzená od križovatky s ulicou Pietna v mestskej časti Závodie.


2. apríl 2024
RTVS

Koľko členov má mestská polícia? Je to dostatok vzhľadom na počet obyvateľov? Ako robí mesto nábor na mestských policajtov?

Útvar Mestskej polície Žilina disponuje 89 príslušníkmi. Žiadna právna norma neurčuje počet príslušníkov mestskej polície na počet obyvateľov. V súčasnosti je počet dostačujúci a je zabezpečený riadny výkon verejno-poriadkových činností útvaru. V prípade potreby sú na nábor využívané všetky dostupné prostriedky mediálnej komunikácie, t. z. webové stránky, sociálne siete, tlačové správy, tlačená reklama a reklamné zariadenia.   

Ako sa Žiliny dotkla novela zákona, ktorá upravuje osobitné sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície a zavádza nový príspevok za prácu v obecnej polícii?

Novela má celoštátnu pôsobnosť a vniesla do radov príslušníkov mestskej polície právne istoty. Ak máte na mysli hromadný odchod policajtov z našich radov, tak u nás to tak nie je, nejedná sa o masívny úbytok ľudských zdrojov, ako sa očakávalo. Na príspevok odišiel zatiaľ jeden policajt, predpokladáme  v priebehu roka ešte odchod dvoch policajtov.  

Štatisticky koľko podnetov denne MsP rieši, aké dominujú? Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v krajskom meste?

Útvar Mestskej polície Žilina prijíma denne niekoľko desiatok podnetov alebo oznámení občanov. Dominujúce podnety závisia od dennej doby, povahy dňa a tiež ročného obdobia. Počas pracovných dní ide najčastejšie o oznamy na úseku statickej dopravy a porušení VZN mesta. Počas večerných a nočných hodín dominujú oznamy na úseku narúšania verejného poriadku, prípadne tzv. pouličnej kriminality. Na tomto úseku je operačné stredisko najvyťaženejšie počas piatkových a sobotňajších nočných zmien a s pribúdajúcimi teplými dňami pribúda aj počet sociálne-patologických javov. Súčasná bezpečnostná situácia po zhodnotení s Okresným PZ a Krajským riaditeľstvom PZ sa nijako nevymyká z priemeru. 

Ako pomáha kamerový systém, aký je počet kamier, kto ich obsluhuje?

Mestský kamerový systém je s viac ako 100 kamerami nezastupiteľným nástrojom ochrany obyvateľov a ich majetku. Nepretržitá prevádzka slúži nielen na monitorovanie verejných priestranstiev 24 hodín denne, ale aj na spätné vyhodnotenie priebehu narúšania verejného poriadku, páchania trestnej činnosti, zaznamenanie a identifikáciu páchateľov. V roku 2023 sa príslušníci mestskej polície na základe činnosti operátora kamerového systému aktívne podieľali na zadržaní niekoľkých desiatok páchateľov najmä majetkovej a násilnej trestnej činnosti. Išlo nielen o identifikácie podozrivých na základe osobnej a miestnej znalosti, ale aj zadržania na mieste činu. V neposlednom rade je nutné vyzdvihnúť úlohu kamerového systému pri zistení pohybu hľadaných osôb, zabezpečení prvej pomoci zraneným a ležiacim osobám, ale tiež koordinácii a súčinnosti mestskej polície ďalším bezpečnostným službám a zložkám IZS. Obsluhu zabezpečujú príslušníci mestskej polície zaradení na operačnom stredisku. Kamerový systém chceme do budúcna s vedením mesta sofistikovať, rozvíjať do podoby moderných smart riešení ako je prepojenie s kontrolou parkovania, vstupov vozidiel do mesta, kontrola križovatiek, alebo nastavenie osvetlenia a pod. Ale v prvom rade dať „srdce“ celému systému, teda analytický softvér, umelú inteligenciu s predikovaním rôznych situácií na ulici, v bežnej realite, ako napr. zhluk osôb, ležiaca osoba, ruvačka,  požiar, ale aj napr. hľadané osoby, odcudzené vozidlá. Samozrejme s ohľadom na GDPR.  

Bolo avizované, že MsP bude používať celotelové kamery – používa ich, prečo sa rozhodli pre tento krok? Pomohli pri riešení?

Účelom používania prenosných telových kamier príslušníkmi mestskej polície v priamom výkone služby je zaznamenanie objektívnych nahrávok situácií z pohľadu policajta, kedy príslušník mestskej polície bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osôb. V týchto situáciách totiž môže dôjsť k eskalácii napätia medzi zasahujúcim príslušníkom MP a osobou, proti ktorej zásah smeruje. Obrazový a zvukový záznam vyhotovený prenosnou telovou kamerou umožňuje objektívne vyhodnotiť zákonnosť postupu zasahujúceho príslušníka MP, ako aj správanie a prípadne protiprávne konanie osoby, proti ktorej zásah alebo zákrok smeruje. V neposlednom rade nahrávky môžu slúžiť ako dôkazné prostriedky. Takýto záznam sme už napríklad využili pre orgány činné v trestnom konaní, pretože hliadku pri zákroku napadol agresívny muž.   

V júli v minulom roku mali vytvoriť zásahovú jednotku – čo si pod ňou môžeme predstaviť, funguje? Koľko má členov? Prečo vznikla táto myšlienka?

V prvom rade sme potrebovali adekvátne reagovať na čoraz agresívnejšie narúšanie verejného poriadku, ale aj budovať rešpekt nášho útvaru. Zásahová jednotka Mestskej polície Žilina bola zriadená 01.02.2024 a predstavuje osobitnú zložku výkonného prvku Mestskej polície Žilina. Účelom zásahovej jednotky je zabezpečenie rýchlych preverení, zásahov a zákrokov počas incidentov s vyšším stupňom rizika ohrozenia záujmov chránených zákonom – života, zdravia, majetku obyvateľov a chránených objektov PCO, vrátane spoločných postupov s Policajným zborom v súvislosti so zabezpečením výkonu mimoriadnych opatrení počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, vrátane zhromaždení občanov. Význam jednotky spočíva v efektívnom využití potenciálu poriadkového útvaru mesta, s výlučným zameraním na verejno-poriadkové činnosti vykonávané vybratými príslušníkmi MP s nadštandardnou odbornou prípravou a materiálno-technickým zabezpečením, vrátane psovoda.

Kuriozity pri výkone práce

Z pohľadu príslušníka mestskej polície je každý pracovný deň iný a prináša množstvo situácií rôznej povahy. Udalosti hodné zreteľa útvar pravidelne zverejňuje na svojom účte na sociálnej sieti Facebook a tiež na webových stránkach. Sme zložka, ktorá vyhovuje v rôznych smeroch nad rámec, ale je to v poriadku, chceme pomáhať aj inak, nemáme problém s pomocou napr. vodičom v núdzi, pomôcť seniorom v rôznych situáciách, zachraňujeme životy pomocou AED, máme výborné preventívne aktivity so širokou škálou prednášok od detí predškolského veku až po seniorov. Dôraz kladieme na dopravnú výchovu s moderným zázemím a dopravným ihriskom. 


27. marec 2024
Martin Do, RTVS

Kde vidí mesto príčinu a aké opatrenie/taktiku chce na najbližšie obdobie zvoliť k tomu, aby mal trend separovania odpadu v Žiline stúpajúcu tendenciu?

Mesto Žilina robí v rámci riešenia odpadového hospodárstva, a špeciálne separovania, viaceré kroky. Okrem niekoľkých pravidelných informačných kampaní a iných projektov či už k recyklovaniu alebo separovaniu biologicky rozložiteľných odpadov, zabezpečilo dostatok zberných nádob, kompostérov a snaží sa skvalitniť odpadovú infraštruktúru. Už dnes môžeme skonštatovať, že na separovanie majú Žilinčania vytvorené podmienky, avšak klesajúci trend v separácií vnímame ako absenciu motivácie občanov. Na zlepšenie situácie samospráva aktuálne pripravuje zmenu systému zberu komunálneho odpadu v rodinných domoch a verejnosť budeme priebežne informovať prostredníctvom našich komunikačných platforiem. Mesto k realizácií už podniklo aj konkrétne kroky, v týchto týždňoch aktualizujeme evidenciu očipovaných zberných nádob pri rodinných domoch.


20. marec 2024
Júlia Kavecká, Rádio Lumen

Mesto Martin bude novorodencom dávať pri uvítaní do života 100 eur. Rada by som to porovnala aj s okolitými mestami. Čo dostávajú novonarodení Žilinčania?

Mesto Žilina pravidelne organizuje slávnosť uvítania detí do života. V rámci tohto podujatia má podľa  Smernice  10/2021 vyčlenenú sumu na každé pozvané dieťa 30 €.  Uvedená suma zahŕňa náklady na pamätný list, vecný dar (obliečky do detskej postieľky, detský príbor), kvet a prezentačné predmety (pero, detská knižka, pastelky, kľúčenka, magnetka a podobne).

Finančný príspevok mesto neposkytuje.


15. marec 2024
Veronika Cvinčeková, Žilinský večerník

Chcela by som sa informovať na tému opustených predajných stánkov na Námestí A. Hlinku.

Ak sa nemýlim, mesto je vlastníkom týchto parciel. Sú stánky súkromné?

Áno, stánky na Námestí Andreja Hlinku sú súkromné.

Má mesto informáciu o tom, aký je zámer s týmito stánkami? Sú nejakí záujemcovia o ich prenájom? Ak áno, akí a kedy sa plánujú prevádzky otvoriť?

Majitelia stánkov nemajú s mestom platné nájomné zmluvy o prenájme pozemkov pod stánkami, ktoré patria mestu. Vzhľadom na uvedené skutočnosti preto nie je v záujme mesta, aby sa stánky prevádzkovali.

Ak nie je o prevádzky, má mesto záujem o ich odstránenie (v prípade, že ide o súkromné stánky)?  

V budúcnosti chce samospráva prepojiť park SNP s Námestím Andreja Hlinku a stánky tvoria vizuálnu bariéru. V tejto súvislosti disponuje urbanisticko – krajinárskou štúdiou, ktorá s umiestnením spomínaných stánkov neráta. 


15. marec 2024
Matúš Zdút, Denník N

Ako sa vám darí napĺňať volebné komisie? Je to ľahšie alebo ťažšie ako počas posledných parlamentných volieb?

Okrskové volebné komisie (OVK) máme vytvorené v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. V niektorých OVK je minimálny zákonný počet členov 5, OVK s najvyšším počtom členov majú 9 členov. Napĺňanie počtu členov v OVK súvisí s počtom oprávnených subjektov podať kandidátne listiny, takže pri prezidentských voľbách to bolo o niečo zložitejšie ako pri parlamentných voľbách.

Čo sa týka spracúvania výsledkov volieb, prezidentské voľby sú menej časovo i procesne náročné na spracovanie v porovnaní napríklad so spracovaním výsledkov parlamentných volieb, takže nepredpokladáme v tejto súvislosti žiadne problémy ani u komisií s minimálnym počtom členov 5.

Samosprávy a mestské časti redukujú počet volebných okrskov, spravili ste to aj vy? Prečo?

Mesto Žilina neredukovalo počet volebných okrskov, máme ich 79.

Bude naplnená zákonná požiadavka na to, aby volebný okrsok mal „spravidla tisíc voličov“?

Áno, zákonnú podmienku sme splnili. Výnimkou je OVK č. 1, v ktorej sú voliči s trvalým pobytom Mesto Žilina (je tam zapísaných  cca 2 300 oprávnených voličov, avšak volebná účasť neprekračuje percento v iných OVK) ako aj niektorých OVK, v ktorých je to efektívne z geografického hľadiska. Volebné okrsky určujeme z hľadiska proporcionality s ohľadom na najlepšiu dostupnosť voličov.


12. marec 2024
Zuzana Žigová, Dataling

Chcela by som vedieť, či mesto poskytuje darcov krvi špecifické benefity, ako sú úľavy od miestnych daní alebo zľavy na mestskú hromadnú dopravu. Zaujíma ma, či pre získanie takýchto výhod existujú špecifické kritériá alebo podmienky.

Pre darcov krvi a zároveň držiteľov Zlatej plakety, Diamantovej plakety a Kňazovického  medaily poskytuje Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o. zľavy na cestovnom. Nárok na zľavu si môžu uplatniť držitelia ZJP, DJP a Kňazovického medaily, ktorým boli plakety a medaily udelené Slovenským Červeným krížom – územným spolkom Žilina a ktorí sú zaradení do databázy darcov krvi poskytnutej SČK – územným spolkom Žilina. Podmienkou je zakúpenie si dopravnej karty DPMŽ v Klientskom centre DPMŽ, Ulica Republiky 16, Žilina, do ktorej sa zaznamená nárok na zľavu pre darcu krvi, aby mohol následne využívať zľavnené cestovné vo forme jednorazových cestovných lístkov, resp. predplatných cestovných lístkov. Zo zákona č. 582 o miestnych daniach a ani podľa daňového poriadku nie je možná žiadna úľava pre darcov krvi na dani z nehnuteľnosti, na dani na psa, na poplatku za komunálny odpad a pod.


12. marec 2024
Natália Silenská, Euractiv

Aké sú podľa Vás hlavné bariéry na strane miest a samospráv, že viac nevyužívajú garantované energetické služby (GES)?

Garantovaná energetická služba poskytuje verejnému sektoru možnosť financovania svojich projektov. V súčasných podmienkach je na Slovensku možné projekty GES vo verejnom sektore realizovať výhradne bez dôsledkov na výšku dlhu verejnej správy. Tento fakt do značnej miery limituje využiteľnosť tohto modelu a následne súkromného financovania pri komplexných rekonštrukciách verejných budov. Do úspor, ktoré projekt splácajú, je možné započítavať výhradne len energetické úspory bez úspor na prevádzke, ako sú mzdové náklady či vynútené opravy. Zároveň táto výška úspor častokrát nedokáže splatiť komplexné riešenia ako napríklad aj kompletné zateplenia objektov či stavebné poruchy.

Aké výhody alebo nevýhody GES vidíte pre samosprávy vy osobne?

Výhodou projektu GES je riešenie na kľúč. Voči zákazníkovi vystupuje len jeden dodávateľ, ktorý ručí za celkový výsledok. Poskytovateľ zároveň ručí za dosahovanie zmluvnej garancie, čo zjednodušene znamená – „ak klient nič neušetrí, klient nič neplatí“. Dosiahnutie úspor sa docieli bez zaťaženia rozpočtu, čiže zákazník nepotrebuje finančné prostriedky behom realizácie úsporných opatrení. Prijímateľ služby GES si zhodnotí vlastný majetok prostredníctvom nových technológií, ktoré sa stávajú jeho majetkom hneď po inštalácií. Okrem všetkých týchto výhod sa znížia aj prevádzkové náklady, zlepší sa kvalita pracovného prostredia, znížia sa nároky na obsluhu energetického hospodárstva a v neposlednom rade sa zlepší aj životné prostredie.

Je nejaký problém s tým, ako vyzerá verejné obstarávanie na dodanie GES? Ak áno, aký?

Pri verejnom obstarávaní GES sa obstaráva služba ako taká, ktorej snahou je dosiahnuť čo najväčšie energetické úspory. Keďže sa neobstaráva konkrétny technický návrh, je potrebné pri obstarávaní špecifikovať základné parametre ako je minimálny objem požadovaných úspor, odhadované náklady na realizáciu projektu, určitý rámec prípustných technických riešení a iné požadované parametre. Celú prípravu verejného obstarávania si môže zabezpečiť obstarávateľ aj sám, avšak postup realizácie takýchto projektov je úplne odlišný ako štandardný dodávateľský spôsob. Pri príprave podkladov je nutné mať špecifické znalosti a kapacity, ktoré nemá zmysel budovať interne. Príprava internými kapacitami môže niekedy viesť k nevhodnej formulácií súťažných podmienok a k zmareniu celého verejného obstarávania. Pri príprave verejného obstarávania je preto vhodné využiť služby nezávislého poradcu pre GES, ktorý dokáže správne nastaviť všetky požadované parametre projektu.

Čo by pomohlo zo strany štátu, aby mestá a samosprávy začali GES viac využívať?

Vo verejnom sektore sú väčšinou nutné komplexné rekonštrukcie budov, ktoré zahŕňajú okrem zvyšovania energetickej efektívnosti aj opatrenia nesúvisiace so spotrebou energie (stavebné poruchy, statické problémy), prípadne opatrenia ktorých investícia ďaleko prevyšuje dosahovanú úsporu (zateplenie budov). V tomto prípade by bol vhodný koncept kombinácie Vzorovej zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, pripravenej Ministerstvom financií SR, spolu s klasickou Zmluvou o Dielo. Dodávateľ by ostal samozrejme stále iba jeden, ktorý by zastrešil obidve časti projektu.  Ďalším zlepšením by bola aj možnosť pri kombinácií GES a ZoD jedným dodávateľom, započítavať všetku úsporu (z časti GES aj ZoD) na splatenie investície GES. Táto výška úspory by značne dopomohla k väčšiemu rozsahu navrhovaných technických opatrení.


8. marec 2024
Anna Holešová, Žilinak

Sú už známe akékoľvek (aspoň predpokladané) termíny začiatku a ukončenia realizácie rekonštrukcie radnice?

Projekt rekonštrukcie objektu Starej radnice je aktuálne vo fáze spracovávania realizačného projektu. 

Zrekonštruovaný má byť interiér aj exteriér? Ktoré prvky či priestory ostanú zachované a čo prejde obnovou?

Cieľom budúcej celkovej rekonštrukcie (interiér ako aj exteriér) je prispôsobiť priestory radnice súčasným požiadavkám, vytvoriť reprezentatívny priestor s dôrazom na kvalitu dizajnérskeho detailu, s kvalitným materiálovým riešením a dodržaním protokolu oficiálnych stretnutí pri organizácii obradov a podujatí pre verejnosť, či akcií vyplývajúcich z potrieb samosprávy ako sú slávnostné zasadania zastupiteľstva, prijímanie reprezentačných návštev, vzácnych hostí a pod. Návrh by mal ponúknuť jednoduché elegantné riešenie interiéru s dôrazom na akustické vlastnosti priestoru, farebné riešenie a zachovanie vitráži, gobelínu a klenbového stropu.  Mesto zachová taktiež obrazy, lustre, nábytok, sú zaradené do majetku mesta.

Koľko by mala táto rekonštrukcia stáť? Televízia TA3 v reportáži uvádzala viac než 2 milióny eur, je táto suma reálna?

Projekt rekonštrukcie objektu Starej radnice je aktuálne vo fáze spracovávania realizačného projektu. Následne sa bude nacenovať.

Z akých zdrojov bude rekonštrukcia financovaná?

Financovanie sa predpokladá z externých zdrojov.


8. marec 2024
Branislav Koscelník, MY Žilina

Plánuje urobiť mesto opatrenia, aby umožnilo platiť za parkovné aj v hotovosti?

Keďže odzneli také dopyty zo strany niektorých poslancov podľa požiadaviek občanov 27. februára počas 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Žiline, bude táto požiadavka predmetom ďalších rokovaní a opätovného posúdenia. Ide o centrum a širšie centrum mesta, teda súčasnej zóne regulovaného parkovania. Mesto toto vyhodnocovalo a rozhodlo sa tak, ako je dnes systém úhrady návštevníckeho parkovného nastavený, viď. vysvetlenie nižšie. Čísla od spustenia nových digitálnych parkovacích automatov súčasne hovoria jasne o tržbách, aj v prípade zvyšovania SMS + aplikácie. Toto sú posledné 3 mesiace odkedy sa odstránili staré parkovacie automaty a samospráva má nainštalované nové.    


8. marec 2024
Branislav Koscelník, MY Žilina

Urobilo mesto nejaké opatrenia, aby zamedzilo znečisťovaniu verejného priestoru pri zbernom dvore na Jánošíkovej ulici, kde niektoré skupiny obyvateľov rozoberajú elektroniku? Vníma to mesto ako problém? 

Do riešenia problému v minulosti bola aktívne zapojená mestská polícia. Aktuálne na dodržiavanie prevádzkového poriadku dohliada interný zamestnanec spoločnosti T+T, ktorá je prevádzkovateľom zberného dvora.

V rámci prevencie sme prevádzkovateľovi zberného dvora (spoločnosť T+T) navrhli umiestniť informačnú tabuľu s textovými a obrázkovými vysvetlivkami, čo na dvor patrí a čo nie. Súčasťou opatrení je aj zvýšená hliadková činnosť mestskej polície.


7. marec 2024
TV Markíza, stanovisko mesta Žilina k odstraňovaniu autovrakov z verejného priestoru

Od 1.1. do 6.3. 2024 má samospráva v evidencii 45 vozidiel. Na základe výzvy mesta odstránilo svoje vraky dobrovoľne 7 ľudí. Ďalšie 4 vozidlá boli po splnení všetkých zákonných podmienok odtiahnuté. Aktuálne máme v riešení 34 vozidiel, čo v praxi znamená, že v celom meste sa týmto od začiatku roka uvoľnilo 11 parkovacích miest.

Priemerne do databázy autovrakov pribudne 0-5 vozidiel týždenne. V roku 2023 malo mesto v databáze 188 vrakov. Na základe výzvy mesta odstránilo 136 ľudí svoje vraky dobrovoľne. Ďalších 25 áut po splnení všetkých zákonných podmienok odtiahlo mesto. V riešení ostalo 27 vozidiel, čo v praxi znamená, že v celom meste sa týmto od začiatku roka uvoľnilo až 161 parkovacích miest.


7. marec 2024
Veronika Cvinčeková, Žilinský večerník

Chcela by som si overiť, či a v akom počte sa uskutočnila v tejto lokalite výsadba drevín v roku 2023? Kontroluje niekto následne novovysadené dreviny a zaznamenali zodpovední pracovníci ich miznutie? Aká je cena jednej takejto borovice? V prípade, že sa ich odcudzenie potvrdí, budú v tejto lokalite zvýšené kontroly (mestskou políciou), osadené nejaké upozornenie, alebo použité iné prostriedky?       

V Lesoparku Chrasť v blízkosti vojenského  pomníka obetiam vojny,  pri ovocnom  sade Slobody bolo dosadených 10 borovíc v októbri 2023 dodávateľom diela. Výsadba bola financovaná z Nórskych fondov a v čase odcudzenia nebola prevzatá mestom, čiže odcudzenie riešil dodávateľ. Krádeže ďalších borovíc (4+4 ks) sme v októbri 2023 zistili opakovane a podali sme trestné oznámenie. Zatiaľ nemáme informácie o totožnosti páchateľa. Dosádzanie sa ešte nerealizovalo.

V roku 2022 bolo celkovo z Nórskych fondov v lesoparku vysadených 175 ks drevín.

V rámci prevencie sú v lokalite zvýšené kontroly a je v nej osadená fotopasca. O krádeži v roku 2024 v tejto lokalite nemá samospráva vedomosť.

Celkovo v pásme lesoparku  bolo vysadených v r. 2022 z NF na viacerých miestach 175 ks drevín.

Minulý týždeň 27.- 29.2. sa uskutočnil výrub suchých smrekov pod vojenským cintorín (Cesta na Malý diel, cesta k Paľovej búde). Má sa tu uskutočniť výsadba 90 nových drevín. Na aký termín je naplánovaná? 

Rozhodnutím Okresného súdu musí byť ohlásená výsadba zrealizovaná do 31.12.2025. Presný termín je v riešení.


5. marec 2024
Monika Voleková, ASB

Aké najdôležitejšie zmeny priniesla od apríla 2024 zákon novela stavebného zákona pre vašu prácu?

Nový zákon o výstavbe začne pravdepodobne platiť až budúci rok, nakoľko ministerstvo dopravy navrhuje posunúť jeho účinnosť o jeden rok, čiže do 1. apríla 2025. Pre prácu Útvaru hlavného architekta mesta Žilina má ďaleko väčší význam nový zákon 200/2022  o územnom plánovaní. Tento zákon okrem iného upravuje územné plánovanie, pôsobnosť orgánov územného plánovania a pod. Novela stavebného zákona je ďaleko dôležitejšia pre stavebný úrad, ktorej cieľom je zrýchliť a zjednodušiť procesy súvisiace z povoľovaním stavieb. Čo sa týka povoľovacieho procesu, zásadná zmena predstavuje rozšírenie okruhu stavieb, pri ktorých bude možné zlúčenie územného konania so stavebným konaním, resp. nahradenie územného konania záväzným stanoviskom orgánu územného plánovania (obce) o súlade stavby s územným plánom.

Evidujete, že sa investori snažia predložiť svoje zámery radšej do apríla 2024?

Takéto snahy investorov neevidujeme.

Chystáte nový územný plán vášho mesta?

Áno, je to jeden z našich hlavných cieľov. Sme vo fáze, kde rozbiehame, alebo už máme rozbehnuté vypracovanie niektorých dokumentov, ktoré budú podkladom pre nový územný plán. Je rozpracovaný Miestny územný systém ekologickej stability pre mesto Žilina. Takisto začíname s aktualizáciou generelu dopravy. To všetko sú dokumenty, ktoré sú pre nový územný plán mesta potrebné. Rovnako sa pripravujeme na digitalizáciu územného plánu.

Koľko čiernych stavieb máte na svojom území? Ako ich budete riešiť?

Takúto evidenciu nevedieme, v prípade nepovolených stavieb postupujeme podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.


5. marec 2024
Jana Očková, Žilinský večerník

Na ulici Nanterská sa nachádza starší strom, ktorý má zlomený konár. Chodník pod ním, ako aj detské ihrisko, sú už asi týždeň omotané páskou so zákazom vstupu. Vedeli by ste povedať, ako a kedy sa bude situácia riešiť? Odstráni sa len zlomený konár alebo celý strom.

Predmetný zlomený konár je už odstránený správcom zelene, ktorý si to všimol, ako aj iné defekty blízkych drevín, ktoré budú podobne ošetrené rezom v najbližších dňoch. 


5. marec 2024
Radka Kostánová, Žilina SP21

Stalo sa počas štvrtka 29. februára v meste Žilina niečo výnimočné? Eviduje matrika sobáše alebo narodenie niekoľkých detí?

Dňa 29. 2. 2024 Matričný úrad neeviduje žiadne sobáše a v tento deň sa narodili 4 deti (1 chlapec a 3 dievčatá).


5. marec 2024
Roman Nadányi, Rádio Slovensko

Vyjadrenie mesta Žilina k spusteniu ďalšej sezóny bikesharingu

V novej sezóne bude k dispozícii celkovo 195 bicyklov, oproti minulému roku vzrástol ich počet o 50 kusov. Pribudnú tiež nové stanice, na ktorých si budú môcť záujemcovia bicykel vypožičať a vrátiť, a to v lokalitách Stanica Záriečie a pri OC na Kamennej ulici.

Pristúpili sme k úprave času výpožičky bicykla, ktorý je pre používateľov bikesharingu zadarmo. V prípade jednorazovej výpožičky sa tento čas skráti. Po novom bude bezplatných prvých 15 minút, následne si cyklista priplatí za každých 15 minút 25 centov. Ak si však užívateľ zaplatí predplatné na celú sezónu, ktoré je vo výške 10 eur, bezplatný čas výpožičky bicykla bude 30 minút a až následne sa bude účtovať poplatok vo výške 25 centov za každých 15 minút.

Samotné spoplatnenie reflektuje aj na celkový priemerný čas jednotlivých výpožičiek, pričom priemerná dĺžka výpožičky bola vlani 11 minút. Celkovo 83 % cyklistov využívalo bicykel do 15 minút, čo znamená, že väčšiny používateľov sa táto zmena nedotkne alebo ak sa dotkne, tak len minimálne.


5. marec 2024
Anna Holešová, Žilinak

 1. Koľko policajtov je aktuálne v službách Mestskej polície Žilina?

89

 1. Koľko policajtov je potrebných počas jednej služby na pokrytie celého územia mesta a zabezpečenia ich povinností?

Uvedenú informáciu nie je možné poskytnúť.

 1. Vníma mesto nedostatok policajtov?

Nie

 1. V uplynulom období bola vytvorená zásahová jednotka, ako aj vysunuté pracoviská na sídliskách. Má polícia na takýto krok dostatočný počet pracovníkov?

Áno

 1. Hliadkujú mestskí policajti aj v jednočlenných hliadkach? Sú tieto hliadky ozbrojené?

Áno

 1. Pokiaľ hliadkujú po jednom, neobáva sa mesto a vedenie mestskej polície o bezpečnosť svojich zamestnancov? Čo má takýto policajt robiť v prípade, že stretne agresívnu skupinu? Pokiaľ osamoteného policajta zrania alebo spacifikujú, neobávate sa, že mu môžu páchatelia zobrať zbraň?

Povinnosti a oprávnenie príslušníka obecnej polície upravuje Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

 1. Vieme, že hliadky získali telové kamery. Nosí ich pri sebe každá hliadka?

Áno

 1. Boli niekedy mestskí policajti vybavení pomôckami, ktoré nespĺňali zákonné požiadavky (správne označenie a pod.)?

Nie

 1. Eviduje vedenie mesta či mestskej polície sťažnosti policajtov na šikanu, utláčanie či dokonca fyzické násilie medzi kolegami? Pokiaľ áno, akým spôsobom to bolo riešené?

Nie

 1. Vníma mesto a vedenie mestskej polície nespokojnosť, vysoký stres či psychické napätie policajtov v ich zamestnaní? Koľko policajtov ukončilo pracovný pomer od 1. 1. 2023 do 4. 3. 2024?

Príslušníkom obecnej polície sa môže stať len bezúhonná osoba, staršia ako 21 rokov, ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície. Od 1.1.2023 do 4.3.2024 skončilo pracovný pomer 14 príslušníkov MP.

 1. Koľko policajtov bolo v tomto období prijatých?

13

 1. Naše otázky vychádzajú z toho, že minimálne niekoľkí mestskí policajti pociťujú vo svojej práci neférové jednanie, nadmerný psychický tlak či priamo šikanu. Nadväzujú tiež na prípad tragického úmrtia jedného z policajtov. Chystá mesto akékoľvek zmeny alebo kroky k zlepšeniu podmienok, v ktorých mestskí policajti pracujú?

Zamestnávateľ dodržiava všetky podmienky na úseku pracovnoprávnych vzťahov, pracovného času, mzdy a zárobku, prekážok v práci, ochrany práce, sociálnej politiky, pracovných podmienok, pracovnej disciplíny, tvorby pracovného prostredia, BOZP a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov.


1. marec 2024
Branislav Koscelník, MY Žilina

V akej fáze je projekt rekonštrukcie radnice?

Projekt rekonštrukcie objektu Starej radnice je aktuálne vo fáze spracovávania realizačného projektu. 

Akú funkciu má mať priestor a aká funkcia sa v porovnaní so súčasným stavom posilní? 

Cieľom je prispôsobiť priestory radnice súčasným požiadavkám, vytvoriť reprezentatívny priestor s dôrazom na kvalitu dizajnérskeho detailu, s kvalitným materiálovým riešením a dodržaním protokolu oficiálnych stretnutí pri organizácii obradov a podujatí pre verejnosť, či akcií vyplývajúcich z potrieb samosprávy ako sú slávnostné zasadania zastupiteľstva, prijímanie reprezentačných návštev, vzácnych hostí a pod.

Čo pôjde z interiéru preč a čo sa zachová?

Návrh by mal ponúknuť jednoduché elegantné riešenie interiéru s dôrazom na akustické vlastnosti priestoru, farebné riešenie a zachovanie vitráži, gobelínu a klenbového stropu.  Mesto zachová taktiež obrazy, lustre, nábytok), sú zaradené do majetku mesta.


1. marec 2024
Veronika Cvinčeková, Žilinský večerník

Aké práce zahŕňa jarná údržba mesta, kto ich vykonáva a v akých harmonogramoch (v akých častiach mesta) sa bude ďalej pracovať?

Aktuálne samospráva realizuje čistenie stojísk, dnešným dňom započalo vyhrabávanie trávnikov od lístia v SNP a pravidelná likvidácia čírených skládok (celoročne). Harmonogram čistenia stojísk v 10. kalendárnom týždni je zverejnený https://zilina.sk/zivotne-prostredie-a-vystavba/zivotne-prostredie/komunalne-sluzby/ .

Muselo mesto vzhľadom na oteplenie začať s jarnou údržbou skôr? Kedy sa po minulé roky začínalo s týmito prácami? 

Áno, začali sme skôr vzhľadom na počasie. Štandardne sa začínalo v druhej polovici marca.


29. február 2024
Anna Holešová, Žilinak

Počas posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva sa riešil aj problém ohľadom platby za parkovné. Nový systém nemá umožňovať platbu v hotovosti. Budú mať ľudia naďalej v centre možnosť platiť za parkovné aj v hotovosti, alebo mesto nad touto možnosťou neuvažuje? Pokiaľ áno, odkedy a akým spôsobom sa opäť zavedú hotovostné platby? Pokiaľ nie, z akého dôvodu nebude platba hotovosťou možná? Po rozšírení regulovaného parkovania na sídliská bude možné platiť v hotovosti?

Keďže odzneli také dopyty zo strany niektorých poslancov podľa požiadaviek občanov 27. februára počas 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Žiline, bude táto požiadavka predmetom ďalších rokovaní a opätovného posúdenia. Ide o centrum a širšie centrum mesta, teda súčasnej zóne regulovaného parkovania. Mesto toto vyhodnocovalo a rozhodlo sa tak ako je dnes systém úhrady návštevníckeho parkovného nastavený, viď. vysvetlenie nižšie. Čísla od spustenia nových digitálnych parkovacích automatov súčasne hovoria jasne o tržbách, aj v prípade zvyšovania SMS + aplikácie. Toto sú posledné 3 mesiace odkedy sa odstránili staré parkovacie automaty a samospráva má nainštalované nové.    


29. február 2024
Dominika Rovňanová, Žilinak

Chcela by som vás poprosiť o stanovisko k skateparku pri vodnom diele, ktorý mesto rekonštruuje. Výstavba mala byť ukončená v decembri a vidíme, že aj faktúra zaň je už čiastočne uhradená. Čo spôsobilo omeškanie? 

Stavba bola prevzatá v roku 2023 z dôvodu  vyčerpania dotácie z nadácie KIA Slovakia. Nakoľko nevhodné poveternostné podmienky neumožnili technologicky vhodné ukotvenie pojazdovej plochy, stavba bola prevzatá s nedorobkami. Tieto nedorobky majú byť podľa preberacieho protokolu odstránené do 29. marca 2024. Podľa posledných informácií (z dňa 26.2.) zhotoviteľ nastúpi na práce 4. marca 2024 a dielo by malo byt hotové už 8. marca 2024. 


27. február 2024
Anna Holešová, Žilinak

Dostali sme od našich čitateľov podnet ohľadom pokút za parkovanie. Údajne mali zakúpenú parkovaciu kartu a napriek tomu dostali pokutu za nezaplatené parkovné. Evidujete takéto sťažnosti, prípadne chybu v systéme? Pokiaľ áno, ako to budete riešiť?

V prípade, ak bol osobe, ktorá mala zaplatené parkovné alebo rezidentskú kartu, vydaný rozkaz o uložení pokuty za správny delikt je nutné, aby táto osoba podala v zákonnej lehote odpor a preukázala správnemu orgánu oprávnenosť parkovania.  Na základe uvedeného bude rozkaz o uložení pokuty zrušený.


27. február 2024
Veronika Cvinčeková, Žilinský večerník

Je pravda, že v Žiline by sa mal na skúšku spustiť projekt nového systému uskladňovania smetných nádob na komunálny odpad, a síce akýsi   „odpadkový strom”? Ak je to tak, v ktorej lokalite by mal pribudnúť, v akom počte a kedy? Aké by mal mať výhody oproti starému systému? Koľko vyjde jeden taký stĺp s nádobami a prečo sa oplatí doň investovať?   

Aktuálne mesto Žilina pripravuje množstevný zber a analyzuje všetky možnosti. 


26. február 2024
Anna Mogilevskaia, Pravda

Poprosím mesto Žilina o vyjadrenie pre článok Pravdy k téme verejných toaliet, ktoré sú v správe mesta, resp. ktoré mesto prevádzkuje:

Povedzte prosím, či mesto Žilina má takéto toalety? 

Mesto Žilina má verejné toalety na Námestí Andreja Hlinku .

Ak áno, povedzte prosím koľko ich je a akým spôsobom sa prevádzkujú? Má ich na starosti mesto alebo ich prenajíma súkromným firmám? Sú pre verejnosť bezplatne alebo za poplatok?

Verejné toalety na Námestí Andreja Hlinku prevádzkuje spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. Pre všetkých návštevníkov sú toalety k dispozícií bezplatne.

Ak prevádzku toaliet má na starosti mesto, povedzte prosím, aká je výška nákladov mestského rozpočtu na túto službu?

Prevádzku verejného WC zabezpečuje pre mesto Žilina  spoločnosť Žilbyt, s.r.o. na základe Zmluvy č. 754/2017.


26. február 2024
Dominika Kukučková, Žilinak

Zaujala nás situácia na Rosinskej ceste, kde autá parkujú pri ceste v blízkosti internátov a SOŠ dopravná na miestach, ktoré v minulosti pokrývala tráva. Z toho dôvodu sa zelené plochy premenili na blato, ktoré sa v prípade daždivého počasie roznáša aj do okolia.

K danej veci by nás zaujímalo:

Uvedená komunikácia a priľahlé pozemky sú v správe Žilinského samosprávneho kraja. S odpoveďou sa, prosím, obracajte na zástupcov ŽSK.


21. február 2024
Júlia Kavecká, Rádio Lumen

Stanovisko mesta Žilina k rekonštrukcii kaplnky na Starom cintoríne

Na základe historických výskumov zmenila aj svoj názov. Zatiaľ čo v minulosti bola známa ako Kaplnka sv. Magdalény, dnes už vieme, že ide o Kaplnku Panny Márie Loretánskej. Zároveň sa ako prvá baroková sakrálna stavba na území mesta Žilina stala národnou kultúrnou pamiatkou.

Rekonštrukcia bude zahŕňať sanáciu vnútorných a vonkajších omietok, obnoví sa dlažba, zrealizuje sa tiež prívod elektrickej energie vrátane vonkajšieho osvetlenia. Okolo kaplnky sa vybuduje odkvapový chodník.

Zaujímavosťou rekonštrukcie je aj predpríprava na elektrifikáciu zvonenia dvoch funkčných zvonov, ktoré sú osadené vo veži kaplnky. Zreštaurujú sa dverné a okenné výplne i dobový mobiliár, pričom nad obnovou bude dohliadať Krajský pamiatkový úrad v Žiline. Na rekonštrukciu vyčlenila žilinská samospráva z vlastných zdrojov prostriedky vo výške 118-tisíc eur.


21. február 2024
Nikola Capeková, MY Žilinské noviny

Pred konaním júlových majstrovstiev sveta v hokejbale juniorov v štadióne v Žiline mali byť prerobené viaceré šatne. Ako vyzerá aktuálna situácia s plánovanou prerábkou, kedy by sa mohlo s prácami začať, ako dlho budú trvať? Bude v danom čase obmedzená prevádzka štadióna? Ktoré z koľkých šatní prejdú obnovou a čo sa v rámci nej vynoví? V akej výške budú finančné náklady rekonštrukcie? Šatne by si obnovu vyžiadali aj bez ohľadu na šampionát, sú však kvôli nemu potrebné iné úpravy objektu? Mimo majstrovstiev, črtá sa na štadióne potreba rozsiahlejších obnov? Z hľadiska vzduchotechniky, strechy, mantinelov, osvetlenia či podobne? Nezvažujú sa do budúcna, napríklad pre zníženie prevádzkových nákladov, isté ekologické opatrenia? 

Aktuálne je objednaný projekt na rekonštrukciu šatní vrátane sociálnych zariadení s termínom odovzdania do 29. februára 2024. Následne (najneskôr v marci 2024) sa bude realizovať verejné obstarávanie na dodávateľa s termínom realizácie do 30. júna 2024.

Vyčlenené finančné prostriedky sú vo výške 180 000 EUR s DPH.


19. február 2024
Martin Do, RTVS

Stanovisko mesta Žilina k rekonštrukcii kaplnky na Starom cintoríne

 1. O akú kaplnku ide a prečo zmenila názov? 

Ide konkrétne o objekt kaplnky na Starom cintoríne. V minulosti sa nesprávne označovala ako Kaplnka morová sv. Magdalény, avšak architektonicko-historický výskum odhalil, že jej správny názov je Kaplnka Panny Márie Loretánskej.

 1. Kedy sa začalo s jej rekonštrukciou? 

S rekonštrukciou kaplnky sa začalo v roku 2021.

 1. Ake prace boli vykonané v prvých dvoch fázach?

V počiatočnej fáze sa rekonštrukčné práce dotkli strechy. Spevnil sa existujúci krov a plechová krytina bola nahradená za pálenú škridlu tradičného typu bobrovka. Na vežičke bola zhotovená nová makovica s hrotnicou, v ktorej bola vložená kópia pôvodného kríža.

 1. Aké prace budú vykonané v poslednej fáze? 

Cieľom poslednej etapy rekonštrukcie je kompletná obnova. Tá zahŕňa sanáciu vnútorných a vonkajších omietok, obnovu dlažby , zrealizuje sa tiež prívod elektrickej energie vrátane vonkajšieho osvetlenia. Okolo kaplnky sa vybuduje odkvapový chodník. Zaujímavosťou rekonštrukcie je aj predpríprava na elektrifikáciu zvonenia dvoch funkčných zvonov, ktoré sú osadené vo veži kaplnky. Zreštaurujú sa dverné a okenné výplne i dobový mobiliár, pričom nad obnovou bude dohliadať Krajský pamiatkový úrad v Žiline.

 1. Kedy by mala byt rekonštrukcia hotová? 

Predpokladáme, že rekonštrukčné práce by mali trvať približne 4 mesiace. Ukončenie s kolaudačným rozhodnutím je predbežne stanovené na jún, prípadne júl tohto roka.

 1. Koľko stala rekonštrukcia a odkial boli financie? 

Na rekonštrukciu vyčlenila žilinská samospráva z vlastných zdrojov prostriedky vo výške 118-tisíc eur. Predchádzajúca obnova stála takmer 27-tisíc eur. Celkové náklady 145-tisíc eur spolu.


15. február 2024
Karolína Piliarová, RTVS

Počet nájomných bytov v meste, koľko sa podarilo postaviť za posledné roky, ak sa nepodarilo, tak prečo?

Mesto Žilina je k 31.1.2024 vlastníkom 1 110 nájomných bytov. Za posledné roky malo mesto pripravený jeden projekt bytového domu, avšak z dôvodu nárastu cien stavebných prác musela byť zmluva s dodávateľom ukončená.

Koľko samospráva plánuje vystaviť nových nájomných bytov, prípadne rekonštruovať už tie existujúce?

Samospráva má v pláne výstavbu nájomných bytov a aktuálne pracuje na príprave ich projektov. Nájomné byty samosprávy sú v správe spoločnosť Žilbyt a prípadné problémy rieši priebežne. Rekonštrukciu nájomných bytov nateraz neplánuje.

Aký je dopyt v meste, koľko je žiadateľov?

K dátumu 31.1.2024 evidujeme 209 žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Spôsob prideľovania mestských nájomných bytov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely.

Ako hodnotíte z pohľadu samosprávy proces výstavby nájomných bytov z pohľadu financovania a rýchlosti procesu, schvaľovania, či komunikácie s ŠFRB? Kde by sa tento proces mal zlepšiť, aby bol flexibilnejší?

Stavebný úrad – referát štátnej podpory bývania rieši schvaľovací proces so Štátnym fondom rozvoja bývania len v súvislosti so žiadosťami o poskytnutie podpory na kúpu bytu alebo domu, ktoré podávajú fyzické osoby (manželia, rodičia s deťmi, a pod.) K procesu schvaľovania a financovania výstavby nájomných bytov sa nedokážeme vyjadriť, nakoľko s týmto typom žiadostí nepracujeme. Tieto žiadosti rieši so ŠFRB Okresný úrad – odbor výstavby a bytovej politiky.

Komunikácia stavebného úradu – referátu štátnej podpory bývania a odboru posudzovania a schvaľovania úverov ŠFRB je bezproblémová. Proces schvaľovania týkajúci sa fyzických osôb, jeho dĺžka a dokladovanie, je však značne odlišný od procesu schvaľovania pri výstavbe a financovaní nájomných bytov.  


15. február 2024
Jana Očková, Žilinský večerník

V parku na Bôriku sa momentálne koná výstavba toaliet. Podľa informačnej tabule mali byť práce ukončené 1/2024. Je oficiálny dátum, kedy budú dokončené?

Pôvodne mali byť práce dokončené v januári tohto roku, ale kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam sa termín odovzdania diela posunul na apríl.

Prečo sa práce zdržali?

Práce na výstavbe toaliet v parku na Bôriku sa zdržali z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.

Máte k dispozícii aj vizualizáciu a bližšie informácie k projektu?

Vizualizácie diela spolu s bližšími informáciami sú zverejnené na webovej stránke https://coplanuje.zilina.sk/projekty/nove-toalety-v-parku-ludovita-stura/.


15. február 2024
Denisa Žilová, RTVS

Ministerstvo školstva už dlhšie upozorňuje na to, že mestá a obce nemajú veľký záujem o stavanie, resp. rozširovanie kapacít materských škôl, a to aj napriek tomu, že peniaze sú k dispozícii z plánu obnovy. Ministerstvo vraj mestá a obce musí presviedčať a motivovať,  aby stavali. Je problém z Vášho pohľadu pri projektoch tak ako to tvrdí rezort školstva? Čo by Vám v oblasti projektov pomohlo? Aké zmeny? Aký je u Vás nedostatok v súčasnosti s kapacitami? Bude mesto schopné prijať od septembra všetky štvorročné deti a od septembra 2026 aj trojročné? Je tento miľník z plánu obnovy realistický?

Mesto Žilina už v predchádzajúcich rokoch využilo výzvy na rozšírenie kapacít cez IROP (Integrovaný regionálny operačný program) a tiež vlastné zdroje, takže vďaka tomu máme v súčasnosti dostatok kapacít na prijímanie detí s trvalým bydliskom v Žiline. Už v tomto školskom roku sú prijaté všetky 4-ročné deti, ktorých rodičia mali záujem o miesto v materskej škole. Vzhľadom na klesajúcu, resp. ustálenú, demografickú krivku predpokladáme, že nebudeme mať problém ani s povinným prijímaním 3-ročných detí.

Aké projekty v súčasnosti realizujete na rozšírenie kapacít?

V súčasnosti mesto ukončilo realizáciu 5 projektov rozšírenia kapacít ešte zo zdrojov operačného programu IROP, spolu tak rozšírilo kapacity o 172 miest. Nové projekty na rozšírenie kapacít samospráva po zhodnotení súčasného stavu miest nepripravuje. S budovami školskej infraštruktúry sa zapája len do výziev na zníženie energetickej náročnosti budov.


15. február 2024
Jana Očková, Žilinský večerník

29. júna 2023 zvolal na podnet p. Rúfusa (majiteľa pozemku) p. primátor stretnutie zainteresovaných strán ohľadom skládky na Ul. Vysokoškolákov. Chcela by som sa spýtať, na čom sa na stretnutí tieto strany dohodli.

Problém je prístup a spor vlastníka /súkromného majiteľa/ so Žilinskou univerzitou. Mesto Žilina nie je účastníkom sporu, ale má samozrejme záujem, aby sa tento problém vyriešil. V minulom roku zorganizovalo stretnutia, zároveň bola zaslaná výzva na odstránenie nelegálnej skládky.


13. február 2024
Dominika Rovňanová, Žilinak

Vo vestníku verejného obstarávania sme našli zákazky „Spracovanie PD – technickej štúdie pre stavbu: „Úprava stykovej križovatky ulíc Vysokoškolákov, Tajovského a V. Spanyola, Žilina“ aSpracovanie PD – technickej štúdie pre stavbu: „Stavebné úpravy okružnej križovatky ulíc Vysokoškolákov a Univerzitná, Žilina“

Má mesto predstavu, ako chce spomínané križovatky upraviť? 

Zákazka je v procese verejného obstarávania, nemôžeme komunikovať bližšie informácie.

Z akého dôvodu sa idú križovatky upraviť? 

Dané križovatky sa upravujú preto, aby sme zlepšili priepustnosť ul. Vysokoškolákov a zrýchlili dopravu, čím chceme znížiť dopravné zápchy.


12. február 2024
Bernadetta Čaranová, Trnavak

Aký plat aktuálne poberá primátor mesta Žilina?

Aktuálny plat primátora mesta je s účinnosťou od 1. januára 2023 4 617 eur. V zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest je to stále minimálny plat, ktorý primátor mesta môže mať.


6. február 2024
Anna Holešová, Žilinak

Koľko parkovacích miest pribudlo na Hájiku za spomínaných 207 500 eur? Bola budovaná nová plocha alebo vyznačené miesta na existujúcej ploche či ceste?

Na najmladšom žilinskom sídlisku sa začína s budovaním 84 parkovacích miest. Vzniknú na uliciach Dadanova, Petzvalova, Kempelenova a na Ulici Korzo. Súčasťou projektu je i dobudovanie chodníka smerom k materskej škole z Petzvalovej ulice. Nové parkovacie miesta budú hotové do konca januára 2024. Cena projektu je 213 980,11 eur.

Ak v rozpočte na rok 2024 nie sú vyčlenené peniaze na budovanie parkovacích miest na Solinkách ani na dopravné značenie na Hájiku, od čoho závisí realizácia týchto projektov? Bude rozpočet upravený, alebo sa počíta s priebežným využitím prostriedkov vyzbieraných za parkovanie?

Financie na projekt dopravného značenia na Hájiku a na realizáciu parkovacích miest na Solinkách nie sú kryté účelovo v rozpočte.  

V materiáli je uvedené, že do najbližšieho mestského zastupiteľstva bude predložený návrh na zriadenie účelového peňažného fondu mobility s pravidlami jeho tvorby a vykazovania prostriedkov. Nebol tento fond už vytvorený? Pokiaľ nie, prečo existuje podstránka Fond mobility na parkovacom webe mesta a môže sa využitie finančných prostriedkov nakoniec líšiť od toho, čo je na nej uvedené?

(https://parkovanie.zilina.sk/fond-mobility/?lang=sk)

Od prevzatia parkovacej politiky bol vytvorený samostatný účet, na ktorý idú len financie z parkovania a toto je od začiatku považované ako fond mobility, je tu jasný prehľad financií z parkovacej politiky s tým, že teraz sa aj vytvára oficiálny peňažný fond.


31. január 2024
Miroslav Homola, Finsider.sk

1. Aká je platobná disciplína občanov vo vašej samospráve v rámci dane za psa?

Platobná disciplína dane za psa je na dobrej úrovni. Plnenie rozpočtu na dani za psa za rok 2023 je vo výške 91,93%.

2. Akým spôsobom zisťujete, či si každý plní povinnosť podať daňové priznanie k dani za psa?

Používame vlastné pomôcky, vedieme a zverejňujeme evidenciu psov podľa ulíc a čísiel domov, t. j. podľa Zbierky zákonov č. 282/2002, § 3 evidencia psov a § 7 priestupky, priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak a) neprihlásil psa do evidencie.

3. Na aké služby pre majiteľov psov využívate financie vyzbierané v rámci dane za psa?

Príjmami z dane za psa sa účelovo snažíme financovať výdavky, ktoré súvisia s údržbou psích parkov, čistením mesta, vrecká na psie exkrementy, a pod.

4. Prečo je sadzba dane pri psoch v byte vyššia ako pri dome?

5. Prečo je sadzba pri psoch v rámci podnikateľských objektov najvyššia?

Sadzby sú schvaľované VZN, sadzby za psov v bytoch a podnikateľských subjektoch sú od samého začiatku vyššie. 


31. január 2024
Martin Do, RTVS

Stanovisko mesta Žilina k triedeniu biologicky rozložiteľného odpadu:

Od 1. januára 2021 je triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pre obce zákonnou povinnosťou. Počas roku 2021 bolo vytriedených spolu 513 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, čo predstavuje 5,8 kilogramov na obyvateľa. Za rok 2022 bolo vytriedených 439 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, čo predstavuje 5 kilogramov na obyvateľa.

Stojiská boli vybavené 240 litrovými nádobami na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a 3 mestské časti majú 1000 litrové tzv. zvony, pri ktorých sa urobili ohradníky proti prevráteniu diviakmi. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa vyváža v týždenných intervaloch od marca do decembra. Do 240 litrových nádob sa vkladajú vrecia a zberné nádoby sa pravidelne čistia.

Mesto od roku 2018 vydalo obyvateľom bezplatne k individuálnej bytovej výstavbe 6 862 kusov kompostérov. Od roku 2020 obyvateľom vydaných ďalších 13 410 kusov pre jednotlivé byty v komplexnej bytovej výstavbe.

V roku 2024 sme nezvyšovali poplatok za komunálny odpad pre občanov ako jedna z mála samospráv na Slovensku.

Pripravujeme masívnu kampaň na triedenie všetkých zložiek odpadu, ktorá bude prebiehať nie len v materských školách, základných školách, ale aj pre obyvateľov mesta. Treba zvýšiť povedomie. Musíme konštatovať, že likvidácia odpadu bude len drahšia.


31. január 2024
Anna Holešová, Žilinak

 1. Aké práce sa realizujú v parku B. S. Timravy?

Jedná sa o práce na prípojkách inžinierskych sietí pre priľahlú budovu Euroterrace. Ide o rozkop v zeleni na základe stavebného povolenia č. 05330/202 1/OD-S zo dňa 22.07.2022. Po ukončení prác budú plochy zelene uvedené do pôvodného stavu a to v najbližšom možnom agrotechnickom termíne.

 1. Kedy by mali byť ukončené?

Práce mali byť ukončené v mesiaci november 2023, ale vzhľadom na poveternostné podmienky práce v zeleni nemohli byť ukončené (premočené podložie). Práce budú ukončené do konca marca 2024, ak to umožnia poveternostné podmienky.

 1. Je rozkopaná plocha označená a ohraničená, aby na ňu občania nevstupovali? Pokiaľ nie, pristúpite k takémuto označeniu?

Plocha je v súčasnosti ohraničená.


31. január 2024
Branislav Koscelník, MY Žilina

Ako sa zmenia podmienky parkovania po osadení nových parkovacích rámp? Budú mať klienti úradu určitú dobu bezplatné parkovanie? 

Po inštalácii nového systému na parkovisku pred Mestským úradom v Žiline sa zmení bezplatná dĺžka parkovania a to na 1 hodinu a následne bude platená každá začatá hodina = 1 euro. Rovnako tak sa zmení prevádzková doba na nonstop 24/7.

Prečo istú dobu parkovanie fungovalo bezplatne? 

Na parkovisku pred úradom došlo k poškodeniu riadiaceho počítača a mechanického systému jednej závory. Tak až po dodávku nového systému bolo parkovisko odstavené.


30. január 2024
Anna Holešová, Žilinak

 1. V akej fáze je aktuálne plán revitalizácie priestoru medzi ulicami Jaseňová, Borová, Gaštanová a Limbová?

Samospráva je aktuálne v procese projektovej prípravy a inžinierskej činnosti.

 1. Kedy by malo dôjsť k realizácii tohto projektu?

Po získaní právoplatného stavebného povolenia a pridelení finančných prostriedkov.

 1. Má byť pri revitalizácii pretvorený aj priestor, kde aktuálne parkujú vozidlá? (Podľa občanov by údajne malo „zmiznúť“ až 20 miest, kde zvyknú stáť so svojimi vozidlami). Pripájam aj fotografiu, ktorú nám poslal čitateľ.

Z fotografie nie je zrejmé umiestnenie. Takže orientačne čo sa týka projektovej dokumentácie, zrušiť sa majú 3 parkovacie miesta. Doplňujúce informácie z projektovej dokumentácie: PD rieši asanáciu časti parkoviska, ktoré zasahuje do pešieho chodníka. Počet parkovacích miest sa zníži o tri parkovacie miesta /z 32 na 29/ pričom parkovacie státie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sa premiestni z koncovej polohy zasahujúcej do pešieho chodníka doľava, na hranu pešieho chodníka.

4. Pokiaľ áno, ide o oficiálne parkovacie miesta?

5. Plánuje mesto v blízkosti tejto lokality budovať nové parkovacie miesta?

Mesto Žilina má spracovanú analýzu a optimalizáciu statickej dopravy na sídlisku Solinky, ktorej výsledkom je PD doplnenia parkovacích miest na sídlisku vo viacerých lokalitách. V blízkosti danej lokality pribudne 5 miest.


30. január 2024
Dominika Rovňanová, Žilinak

 1. Minulý rok sa odstránilo 161 autovrakov. V ktorých mestských častiach (prípadne konkrétnych uliciach) sa nachádzali a v akom počte? 

Minulý rok sa odstránilo z ulíc mesta 161 vrakov. Z toho 25 ks sme odtiahli do Považskej Bystrice na určené parkovisko spoločnosti Helpeco. 136 ks vozidiel odstránili majitelia na základe výziev, ktoré im išli z MsÚ podľa zákona 79/2015 o odpadoch.

Najviac autovrakov bolo na sídlisku Vlčince, čo je  pochopiteľné, lebo je to najväčšia mestská časť, najviac na ulici Vysokoškolákov – 15 ks a ulici Černovskej 6 ks , po 4 ks na ul. Obežná a Slovanská, na ostatných uliciach po 1 – 3 ks , ale takmer na každej ulici bol evidovaný nejaký vrak.

Najviac 4 ks bolo odtiahnutých z ulice Báničová na Hájiku, veľmi prekvapivé číslo je Bánová až 18 ks, pričom 70 % pochádzalo od jedného obyvateľa, ktorý ich postupne odstránil alebo dal do poriadku TK a EK a vozidlo spĺňalo podmienky zákona o cestnej premávke, resp. vozidlá dal do takého stavu, že nie sú vraky podľa zákona o odpadoch.

Mestská časťPočet vozidiel
Bánová 18
Solinky24
Brodno0
Vlčince62
Trnové3
Strážov1
Bôrik4
Budatín0
Bytčica3
Hájik20
Hliny21
M.Lúčlka1
P.Chlmec6
Rosinky3
Staré mesto13
Vranie0
Zádubnie1
Zástranie2
Závodie6
 1. Mesto má aktuálne v riešení ešte 27 vozidiel. V akom štádiu sa riešenie nachádza, majiteľom bola zaslaná výzva?

V riešení  k 29. 1. 2024 máme 25 ks vozidiel (viď tabuľka nižšie). Je poslaných 24 výziev majiteľovi. Na jedno vozidlo nie je poslaná výzva, pretože majiteľ zomrel a v najbližšej dobe bude poslaná výzva na Okresný súd, aby nám bol poskytnutý notár, u ktorého prebehlo alebo prebieha dedičské konanie, až keď bude známy dedič, tak sa pošle výzva. U všetkých nám plynie zákonná lehota. Momentálne je najviac vozidiel na ulici Vysokoškolákov.

Prehľad vozidiel – vrakov na území mesta Žilina podľa týždňov

rok 2024

TýždeňDatabáza ksVýzvy poslané ksVýzvy neposlané ksOdstránené na základe výzvy ksOdstránené  bez výzvy ksOdtiahnuté ksV riešení ksPlán ťahania ks
1.23203000230
2.24231401191
3.25241400203
4.25241401191

 1. Keď mesto pošle majiteľovi autovraku výzvu na odstránenie a on tak neurobí, aká je lehota, kým autovrak odtiahne mesto? 

Pre ilustráciu uvádzame celý postup:

Vozidlo niekto nahlási na MsÚ alebo MP, rôznymi informačnými  kanálmi. Zamestnanec MsÚ ho dá preveriť mestskej polícii, či má platnú EK a TK, môže ju mať, keď ju nemá je to jednoduchšie. Vozidlo musí podľa zákona 79/2015 o odpadoch spĺňať aj určité náležitosti, nemá kolesá, je po autohavárii, chýba mu viac ako 10 % hmotnosti – čo sa ťažko zisťuje, alebo má poškodené určité časti, samozrejme ak mu vytekajú prevádzkové kvapaliny a ohrozuje životné prostredie, v takom prípade môžeme konať ihneď. Ďalej narúša estetický vzhľad obce – to je najčastejší dôvod, majiteľ sa oň nestará, a pod..

Vozidlo je zaradené do evidencie, pričom iba mestská polícia môže zaraďovať vozidlá do databázy a zisťovať majiteľa pokiaľ má vozidlo EČV. Pokiaľ nemá EČV ide výzva verejnou vyhláškou na úradnú tabuľu mesta.

Následne je vlastníkovi alebo držiteľovi vozidla odoslaná výzva č. 1, v ktorej má lehotu 60 dní na odstránenie MV /motorového vozidla/ z danej ulice – verejného miesta, mestských pozemkov a komunikácii. Majiteľ MV Má lehotu 18 dní na jej prevzatie. Po prevzatí LZ začína plynúť 60-dňová lehota na jeho odstránenie. Ak tak neurobí na 61. deň môžeme MV odtiahnuť – v žiadnom prípade nie skôr.

Keď sa MV odtiahne ešte v ten deň alebo na druhý, sa odosiela výzva majiteľovi, kde ho informujeme, že MV bolo odtiahnuté na tzv. určené parkovisko do P. Bystrice, kde má možnosť ešte 30 dní si MV prevziať, avšak mestu má zaplatiť tento rok 240,-€ za odtiahnutie vozidla. Ak si MV ani v tomto termíne a po zaplatení 240,- € neprevezme, tak celý spis sa odosiela do P. Bystrice spoločnosti Helpeco a oni už administratívne posunú MV so všetkými náležitosťami na Okresný úrad, ktorý rozhodne, či sa motorové vozidlo stáva starým vozidlom. Ak tak rozhodne OÚ, MV ide na ekologickú likvidáciu v réžii spoločnosti Helpeco a vyradí sa z Evidencie motorových vozidiel. So spoločnosťou Helpeco má mesto Žilina uzatvorenú zmluvu na túto činnosť.


25. január 2024
Miroslav Lyko, RTVS

Aký je trend počtu obyvateľov vo vašom krajskom meste za ostatné roky?

Mesto Žilina – počty obyvateľov k 31.12.: r. 2018 – 82 931, r. 2019 – 82 867, r. 2020 – 82 494, r. 2021 – 81 736, r. 2022 – 80 994, r. 2023 – 80 342.

Aké kroky podniká radnica, aby motivovala ľudí nahlásiť si v meste trvalé bydlisko?

Vyjadrenie primátora mesta Žilina, Petra Fiabáne:

Téma, čo mesto robí pre to, aby sa zvýšil počet ľudí s trvalým pobytom, si zaslúži širšiu odpoveď, nakoľko sa to prejavuje vo viacerých oblastiach. Mesto Žilina aj okolie patrí medzi regióny s potenciálom neznižovania sa počtu obyvateľov tak, ako sa to deje vo väčšine miest na Slovensku, napríklad v Bratislave. Žilina s ďalšími mestami na východe, či na Liptove patrí medzi tie mestá, ktoré majú potenciál udržať si súčasný stav obyvateľov, dokonca aj s potenciálom rastu. Snahy samotného mesta sa prejavujú vo viacerých oblastiach. V  službách, ktoré mesto poskytuje, sa snaží i naďalej zlepšovať. Ide napríklad o školstvo, výstavbu bytov, či už externými partnermi alebo internou cestou. Ďalej sú to kvalitné služby mesta v oblasti kultúry, športového vyžitia. Samospráva sa tiež postupne snaží znižovať investičný dlh. Čo sa týka kvality a fungovania verejného priestoru robíme všetko preto, aby sa ľudia v našom meste dobre cítili. Ďalšou oblasťou, ktorá je pre Žilinu veľmi dôležitá je doprava, v rámci ktorej aj posledné investície prinesú výrazné zmeny do fungovania mesta, či už je to rekonštrukcia železničného uzla, dokončenie diaľničného tunela Višňové, dokončenie rozostavaných úsekov D3 na Kysuciach, avizované investície v Rajeckej doline, ďalšie budovanie cyklotrás, rozširovanie parkovania. Sú to všetko projekty, ktoré budú prirodzeným spôsobom vytvárať potenciál toho, aby ľudia v Žiline mali záujem bývať, pracovať a zakladať si tu rodiny. Vyvíjame aj mnoho iných aktivít, ktorých cieľom je, aby v Žiline mladí ľudia zostávali a mali dostatok pracovných príležitostí, patrí tam spolupráca so Žilinskou univerzitou, vytvorenie spoločnosti INOVIA na podporu inovatívnych začínajúcich firiem, ako aj spolupráca so súčasnými hlavnými investormi alebo so skupinami firiem. Toto všetko generuje potenciál ďalšieho rastu predovšetkým v inovatívnom a kreatívnom priemysle. Veľmi dôležité je v tejto súvislosti spomenúť, že časť ľudí, ktorí sa odsťahovali zo Žiliny a postavili si domy v okolí mesta, trávia napriek tomu väčšinu svojho pracovného aj osobného času v krajskom meste. Na druhej strane do Žiliny prišli ľudia, ktorí momentálne nemajú z rôznych dôvodov prihlásený trvalý pobyt a to je práve to, čo chce žilinská samospráva riešiť spomínanými opatreniami.


24. január 2024
Anna Holešová, Žilinak

Na ulici Jána Reka je osadené dopravné značenie zákaz vjazdu pre všetky vozidlá okrem dopravnej obsluhy. Od našich čitateľov dostávame opakovane otázku, či tento zákaz platí pre ulicu Jána Reka smerom k ulici Republiky, alebo pre vjazd do polyfunkčnej budovy WellPark. Kedy bolo toto značenie osadené? Pre ktorý smer v skutočnosti platí? Pokiaľ platí pre vjazd do budovy, prečo je značenie otočené smerom, ako na priloženej fotografii? Bolo takýmto smerom osadené, alebo ho otočil niekto po osadení?

Dopravná značka neplatí pre verejnú miestnu komunikáciu ul. J. Reka v našom vlastníctve a správe, ale pre odbočku – súkromnú prístupovú komunikáciu ku komplexu WellPark. Takto bola v rámci výstavby komplexu značka schválená a má význam vzhľadom na povolenie vjazdu. Značku osadil na základe projektu a povolenia investor objektu. Nejde o dopravné značenie mesta. Značka bola aj správne osadená. Niekto ju však jednoducho pootočil nesprávnym smerom (vandalizmus). 


24. január 2024
Branislav Koscelník, MY Žilinské noviny

Prehľad výdavkov obnovy zastávok MHD:

Výdavky s DPH
I. etapa (26 zastávok)        1 872 521,06    
II. etapa (6 zastávok)           435 656,80    
III. etapa (13 zastávok)        1 593 326,89    
IV. etapa (2 zastávky)           169 648,16    
Celkom 47 zastávok        4 071 152,91    

23. január 2024
Dominika Kukučková, Žilinak

Je známe, že vedenie mesta v minulosti uvažovalo nad rozšírením frekventovanej Ulice vysokoškolákov. Chceli by sme sa preto informovať, či sú tieto úvahy ešte stále živé. Ak áno:

Aktuálne je vyhlásené verejné obstarávanie na projekt stavebné úpravy a rozšírenie ul. Vysokoškolákov. Súťažné podklady sú verejne prístupné a je tam všetko potrebné uvedené. Viď. https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/493830?cHash=12d73bd161e769e9071c1a6519d09103   


23. január 2024
Michal Szentivanyi, Žilina SP21

Neuvažuje mesto alebo župa o rekonštrukcii, či architektonickej zmene na križovatke Žitná – Závodského – Hôrecká cesta? Na ceste totiž ešte 20. októbra 2023 došlo k vážnej nehode, pričom dotyčný vodič mal veľmi vážne následky.

Predmetná križovatka nie je v správe mesta. Je v správe Žilinského samosprávneho kraja. Avšak v roku 2019 bolo prijaté uznesenie na mestskom zastupiteľstve (č. 305/2019), aby sme križovatku riešili ako mesto. My sme vyzvali Žilinský samosprávny kraj k riešeniu a dostali sme stanovisko, že na križovatke neevidujú zvýšené kongescie a úsek nepatrí medzi nehodové.

Všimol som si totiž, že mesto cez študentov organizuje prieskum o ďalšej križovatke https://www.facebook.com/photo?fbid=716711017268518&set=a.177431731196452  v Závodí – v lokalite križovatky ulíc Pod Hradiskom, Juraja Závodského a Na Štadión.

To čo dnes Útvar hlavného architekta rieši v Závodí je úprava verejného priestoru. Keďže tento priestor sa snažíme navrhnúť komplexne, je v tomto procese zahrnutý aj dopravný prieskum širšieho územia. Z neho vyplynú odporúčania na celkové architektonické stvárnenie.

Chcem sa spýtať, či bude teda prebiehať diskusia a organizovanie podobného prieskumu aj ohľadom vyššie spomínanej križovatky  Žitná – Závodského – Hôrecká cesta (príloha), kde došlo k tejto vážnej nehode.

Mesto Žilina zatiaľ neplánujeme diskusiu a ani dopravný prieskum na predmetnej križovatke.

Zároveň sa týmto chcem spýtať aj to, či sa v tomto prípade niečo pohlo, alebo od novembra došlo k nejakým zmenám, prípadne k novým plánom. Križovatka totiž už dostala pre časté kolízie aj svoju neslávnu nehodu „pri Fackárni“ a občania sa často pýtajú, či sa s ňou bude niečo diať. Na bezpečnosť pri prechádzaní križovatkou sa v čase špičky totiž už dlhodobo nesťažujú len vodiči, ale aj chodci.

Je potrebné kontaktovať správcu predmetnej križovatky.


23. január 2024
Dominika Rovňanová, Žilinak

Zverejnili sme článok o námestí Vrbu a Wetzlera, ktorého vznik schválili poslanci na decembrovom zasadnutí. Téme by sme sa chceli venovať viac, preto by som vás chcela poprosiť o stanovisko mesta k týmto bodom:

1. Cez plochu, ktorá bola novým VZN vymedzená ako námestie, prechádza cesta a premávka na križovatke je pomerne rušná. Plánuje mesto do budúcna na tomto mieste zmeniť organizáciu dopravy? Ak áno, ako a kedy?

Riešením dopravy sa v meste zaoberá niekoľko dokumentov, napríklad Územný plán, generel dopravy, a pod. Dnes sa v meste Žilina realizuje niekoľko významných investícií (premostenie ul. 1. Mája na ul. Ľavobrežná, rekonštrukcia podchodu ul. Kysucká), ktoré budú mať významný dopad na celkovú dopravu v meste, nie len na tejto križovatke. Generel dopravy v tomto území odporúčal niekoľko úprav dopravného riešenia, napríklad zjednosmernenie mestského okruhu. No tento materiál je potrebné zaktualizovať, reflektovať aktuálne skutočnosti. Preto aj zmena organizácie dopravy v tomto území si bude musieť počkať na aktualizáciu generelu dopravy. Potom, na základe získaných dát bude možné sa zaoberať celkovým riešením, nie len dopravy, v tejto lokalite.

2. Vrbovi a Wetzlerovi je v Žiline venovaná pamätná izba, čo viedlo mesto k tomu, aby po nich pomenovali aj novovzniknuté námestie? 

Vyjadrenie člena názvoslovnej komisie mesta Žilina p. Jozefa Feilera:

O názve ulice alebo námestia pomenovaných po Rudolfovi Vrbovi a Alfrédovi Wetzlerovi sa začali zaoberať účastníci už po prvom medzinárodnom Pochode Vrba Wetzler Memoriál v roku 2014. Niekoľkodňový pochod na pamiatku hrdinov Vrbu a Wetzlera sa začína od nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau pri meste Osvienčim do Žiliny, kde končí pri bývalom židovskom starobinci na Hollého ulici.  Dňa 7. augusta 2021  Židovská náboženská obec otvorila v spolupráci s mestom Žilina na Hollého ulici Pamätnú izbu Vrbu a Wetzlera. Na pomenovanie ulice alebo námestia sa hľadali rôzne možnosti či už na sídliskách alebo v mestských častiach, kde prebiehala individuálne bytová výstavba. Tieto návrhy medzi ŽNO Žilina a účastníkmi pochodu, ale aj časti obyvateľov Žiliny  neboli prijaté, lebo uvedené miesta nesúviseli s pobytom Vrbu a Wetzlera v meste. Nebol prijatý ani návrh na pomenovanie priestoru pred bývalou telocvičňou Makabi, dnes bábkove divadlo. V mestskej časti Staré Mesto neboli nepomenované ulice. Po zjednotení návrhov Židovská náboženská obec v Žiline súhlasila s pomenovaním námestia pred Remeselníckym domom po Vrbovi a Wetzlerovi a takýto návrh bol predložený Názvoslovnej komisii pri meste Žilina. Tá ho schválila na svojom zasadnutí 16. 10. 2023 a predložila Mestskému zastupiteľstvu v Žiline, kde bolo schválené 12. decembra 2023. Novopomenované Námestie Vrbu a Wetzlera je autentické miesto, kadiaľ prechádzali Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler v apríli roku 1944, keď zo železničnej stanice smerovali do bývalého židovského starobinca na Hollého ulici. Pomenovanie námestia po Rudolfovi Vrbovi a Alfrédovi Wetzlerovi je dokumentovaním celosvetovo významnej udalosti, ktorá sa odohrala v Žiline.

3. Má už mesto predstavu o tom, akú podobu bude mať námestie v budúcnosti? Akým spôsobom sa toto miesto „skrášli“? 

Nie, mesto Žilina ešte nemá predstavu o podobe tohto námestie, ani ako ho „skrášliť“. Mesto sa snaží, v rámci možností, pristupovať k revitalizácii verejných priestorov komplexnejšie. Nie len na základe toho, že sa zmení názov verejného priestoru. Dnes toto územie nie je úplnou prioritou, čo sa týka architektonickej zmeny. Zatiaľ poslanci mestského zastupiteľstva neschválili žiadne finančné prostriedky na návrh revitalizácie tohto územia, ani na projektovú dokumentáciu. Ak tak v budúcnosti učinia, tak Útvar hlavného architekta je pripravený takéto uznesenie naplniť a pripraviť návrh ako by tento verejný priestor v budúcnosti mohol vyzerať,  a aby aj jeho architektonické stvárnenie zodpovedalo významu jeho pomenovania.


22. január 2024
Marián Koreň, Euractiv

Stanovisko mesta k nadkontrahovaniu (prečerpaniu) eurofondov z programového obdobia 2014-2020 vybraných projektov IROP:

Mesta Žilina sa uvedená zmena v alokovaní vyššieho podielu financovania zo štátneho rozpočtu nijako nedotkne. Pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku zostáva podiel spolufinancovania rovnaký, to znamená, že sa ich táto zmena neohrozí v implementácii projektov. Ide iba o úpravu vnútorného pomeru zdrojov financovania prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu.


22. január 2024
Dominika Rovňanová, Žilinak

Ešte v novembri ste nám uviedli, že k oneskoreniu preberacieho konania prichádza z dôvodu stále prebiehajúcich prác v podchode. Vie už mesto, kedy bude podchod dokončený? Riešilo sa nejako predčasné uvedenie výťahov do užívania? 

K oneskoreniu preberacieho konania prichádza z dôvodu stále prebiehajúcich prác v podchode, vrátane výstavby prestrešenia, dláždenia podláh, či realizácie obkladov. Po dokončení týchto prác budú práce prevzaté mestom Žilina a sprístupnené verejnosti.  Zároveň Vás chcem požiadať, aby ste sa obrátili na železnice ako investora stavby alebo na zhotoviteľa Združenie pod Dubňom, ktorý má detailný harmonogram výstavby (jednotlivé stavebné objekty, etapy a pod.) a vedia adresne informovať.


19. január 2024
Monika Voleková, ASB

Aký mala samospráva príjem z poplatku za rozvoj v roku 2023?

Mesto Žilina zaviedlo miestny poplatok za rozvoj v roku 2023. Výnos (predpis) mesta z tohto poplatku je od jeho zavedenia za celý rok 2023 vo výške 27 326,40 eur, z toho príjem na účet mesta je 13 476,40 eur. Pre rok 2024 očakáva vyššie príjmy, ktoré budú zapojené do rozpočtu mesta. Mesto tento príjem využije v súlade so zákonmi, sleduje po jednotlivých katastroch a postupuje so všeobecne záväzným nariadením mesta o miestnom poplatku za rozvoj.


19. január 2024
Kvetoslava Kirchnerová, SITA

Od septembra 2023 je k dispozícii nové tlačivo k podaniu dane z nehnuteľností, čo však mnohí nezaregistrovali a podali staré tlačivo. Máme informácie, že týchto prípadov nie je zanedbateľný počet a vytvára to tlak aj na pracovníkov u správcov dane (na mestských a obecných úradoch), ktorí následne musia podávajúcich kontaktovať, aby podali nové tlačivo. Podanie na starom tlačive de facto znamená, akoby k podaniu ani neprišlo. Prosím, môžete mi tieto informácie potvrdiť alebo vyvrátiť?

Aj Mesto Žilina ako správca dane eviduje daňovníkov, ktorí podali/podávajú na rok 2024 priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na tzv. „starom“ tlačive, t. j. platnom do 31.08.2023. Daňovníci, ktorí prídu do Klientskeho centra so starým tlačivom ho priamo v Klientskom centre prepíšu na „nové“ tlačivo. Daňovníci, ktorých priznanie príde na spracovanie na Mestský úrad v Žiline na starom tlačive poštou, príp. elektronicky sú upozornení mailom/telefonicky/elektronicky, že je potrebné priznanie podať na platnom tlačive. Je to tak, že podanie na starom tlačive je akoby nepodanie daňového priznania. Čo sa týka počtu takýchto daňovníkov, do dnešného dňa ich nie je taký výrazný počet.


18. január 2024
Róbert Latta, RTVS

Chcem sa opýtať na tzv. covidovú pomoc, pri ktorej konštatoval aj NKÚ, že sa jej nedostalo napríklad dopravným podnikom, ktorých zakladateľom bola miestna samospráva. Ako to vníma vaše mesto? Akú sumu mesto, resp. dopravný podnik, mal v rámci kompenzácie, či pomoci, dostať? Prejavilo sa to, že v tejto podobe pomoc neprišla, na poskytovaní dopravných služieb v meste? Bude ešte mesto žiadať štát o zmenu?

Dopravný podnik mesta Žiliny žiadal o tzv. covidovú pomoc, o ktorej zatiaľ nebolo rozhodnuté. Pomoc zatiaľ neprišla. Podnik pokračuje ďalej v jednaní, aby štát zaplatil ušlé tržby.


18. január 2024
Michal Filek, Slovensko SP 21

Chcel by som Vás poprosiť o informáciu, v akom štádiu je riešenie nelegálnej skládky v blízkosti klientskeho centra? Podľa mojich informácií patrí pozemok a skládka súkromnému majiteľovi. Komu? Aby mohol vyčistiť skládku, potrebuje prístup po pozemku UNIZA alebo mesta Žilina. Bol mu takýto prístup umožnený? Ako budete problém skládky riešiť? Síce sa vraj nenachádza na vašich pozemkoch, ale je to estetický problém mesta a univerzity a klientskeho centra. Prípadne kto je kompetentný na riešenie tohto stavu?

Problém je prístup a spor vlastníka /súkromného majiteľa/ so Žilinskou univerzitou. Mesto Žilina nie je účastníkom sporu, ale má samozrejme záujem, aby sa tento problém vyriešil. V minulom roku zorganizovalo stretnutia, zároveň bola zaslaná výzva na odstránenie nelegálnej skládky.


18. január 2024
Martina Maľová, RTVS

Stanovisko mesta Žilina k téme riešenia vizuálneho smogu:

Mesto Žilina napreduje v boji proti nelegálnym bilbordovým plochám, ktoré vytvárajú vizuálny smog v meste a jeho okolí. V priebehu apríla a mája 2023 bolo na základe konania samosprávy odstránených 18 bilbordov a v októbri 2023 boli odstránené ďalšie 4 ks reklamných stavieb.. V súvislosti s odstránením ďalších reklamných plôch žilinská radnica s agentúrami intenzívne rokuje.

Koncom roka 2022 demontovala samospráva z verejných priestranstiev ďalších 12 reklamných stavieb, ktoré stáli na pozemkoch mesta. Nelegálne reklamné stavby na Predmestskej ulici, na sídlisku Solinky, Vlčince a Hájik odstránila spoločnosť, ktorá zabezpečovala aj ich uskladnenie a následnú likvidáciu. Mesto Žilina tak plní záväzok o čistejšom verejnom priestore a podniká ďalšie kroky v boji s nežiaducim vizuálnym smogom. Už v minulosti samospráva masívne demontovala reklamné stavby popri hlavnom cestnom ťahu na Martin či Kysuce. Následne bol vypracovaný pasport nelegálnych reklamných stavieb.

Okrem reklamných zariadení, ktoré boli odstránené z mestskej pamiatkovej rezervácie ešte v roku 2019 (Rosinská cesta, Priemyselná ulica, Ulica M. Rázusa a podobne), mesto na konci novembra 2020 demontovalo ďalších deväť reklamných stavieb – bilbordov, ktoré stáli na pozemkoch mesta (Ulica Vysokoškolákov, Nešporova, Tajovského, Hlinská, Matice slovenskej, Kvačalova, Priemyselná) bez platnej nájomnej zmluvy.

V roku 2020 v rámci aktivít proti presycovaniu verejného priestoru žilinská radnica predstavila Manuál reklamy Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina, ktorý stanovuje základné regulatívy, princípy tvorby nových reklamných zariadení a reklamných stavieb, ako aj úpravu súčasných nevyhovujúcich reklám.

Za posledné roky sa mestu podarilo dosiahnuť aj odstránenie ďalších nelegálne umiestnených reklamných zariadení,  pričom niektoré zmluvné vzťahy je nútené riešiť súdnou cestou.

Okresný súd v Žiline 20. mája 2021 rozhodol, že spoločnosť euroAWK má odstrániť na vlastné náklady 25 kusov veľkoplošných reklamných panelov a 52 kusov citylight vitrín. Spoločnosť euroAWK sa voči rozhodnutiu odvolala, a tak súdny spor pokračuje.

V novembri 2021 bolo na základe konania mesta odstránených ďalších 29 kusov nelegálnych reklamných stavieb – bilbordov. Po výpovedi nájomných zmlúv zo strany mesta v januári 2022 bolo reklamnou agentúrou odstránených ďalších 5 kusov citylight vitrín, ktoré boli umiestnené na pozemkoch mesta.

V boji s reklamným smogom ide žilinská radnica príkladom, keďže si volí na informovanie verejnosti prostriedky, ktoré vizuálne nezaťažujú verejný priestor. Občanov pravidelne informuje prostredníctvom internetovej stránky mesta, sociálnych sietí, citylightov umiestnených v prístreškoch mestskej hromadnej dopravy či Radničných novín. K eliminácii reklamného smogu prispieva aj fakt, že samospráva žiadne veľkoplošné reklamné plochy vrátane bilbordov nevyužíva.

Útvar hlavného architekta je nápomocný v riešení danej problematiky. Regulácia reklamných stavieb bude predmetom riešenia ZaD č. 10 územného plánu. Rovnako UHA pripravuje návrh regulácie reklamných zariadení (VZN), predpoklad návrhu február 2024.


17. január 2024
Zuzana Dzvoníková, Hospodárske noviny

Aké zľavy, prípadne iné typy pomoci poskytujete dôchodcom vo Vašom meste? 

Mesto Žilina v spolupráci s mestskými organizáciami a inštitúciami ponúkajú rôzne formy benefitov a zvýhodnených vstupov pre seniorov:

Rezidentská karta (parkovanie)

Daň z nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty)

Daň za psa

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mestská knižnica

Dopravný podnik mesta Žiliny (mestská hromadná doprava)

Mestské divadlo Žilina (kultúra)

Mestská krytá plaváreň (šport)

Osoby nad 60 rokov majú zľavnený vstup, ktorý je o 25 % lacnejší ako základný vstup.

Osoby nad 70 rokov majú dostupné nasledovné služby:


12. január 2024
Miroslava Mlynárová, TASR

Aké bezpečnostné opatrenia máte na školách v súčasnosti zavedené?

Aké bezpečnostné opatrenia plánujete, resp. by ste privítali? Evidujete nejaké prekážky pri ich zavádzaní (financie, legislatíva a pod.)?

Chcete sa zapojiť do avizovaného bezpečnostného auditu a výziev, ktoré plánuje tento rok štát?


11. január 2024
Dominika Kukučková, Žilinak

Čitatelia sa na nás obracajú s otázkou ohľadom veľkej mláky, ktorá sa pravidelne vytvára na Polomskej ulici pred potravinami COOP Jednota. Po výdatnom daždi pokrýva takmer celú šírku chodníka. Aktuálne tu voda zamrzla, čo predstavuje riziko pre chodcov.

Preto by sme sa chceli spýtať:

– eviduje mesto tento stav?

– ak áno, čo je jeho príčinou?

Mesto Žilina eviduje tento stav. Je to dlhodobá vec nevyspádovanej plochy.

– ako a kedy mesto bude tento problém riešiť?

Vo februári plánujeme spracovanie jednoduchého projektu vyspádovania a odvodnenia predmetnej plochy. Realizovať by sme chceli pokiaľ nám to počasie dovolí tak v druhej polovici marca a začiatkom apríla z prostriedkov na bežnú údržbu a opravu. V rámci zimnej údržby zintenzívnime posyp štrkom, aby sme znížili riziko úrazov.


11. január 2024
Anna Holešová, Žilinak

Chcela by som Vás poprosiť o informáciu, koľko pohárov si tento rok nechali návštevníci Vianočných trhov. Pokiaľ viete aj v ktorých farbách, uvítame aj túto informáciu.

Návštevníci si nechali 15 487 ks pohárov z 28 720 ks.


5. január 2024
Veronika Cvinčeková, Žilinský večerník 

Aké najvýznamnejšie počiny, ktoré sa podarili, a najväčšie investície za rok 2023 by vyzdvihlo Mesto Žilina (v prípade investícii poprosím aj sumy)?

Pre žilinskú samosprávu bol rok 2023 úspešným, nakoľko sa nám podarilo urobiť množstvo práce a splniť väčšinu stanovených cieľov. Spomeniem aspoň niekoľko z nich. Prevzali sme parkovaciu politiku pod správu mesta, otvorili sme unikátnu cyklomagistrálu, ktorá spája Žilinu s Terchovou, dopravný podnik realizoval projekt informatizácie MHD / zrealizovali sme tretiu etapu modernizácie zastávok MHD/ a jednou z našich priorít sa stali aj ekologické riešenia v boji proti klimatickým zmenám, zrekonštruovali niekoľko školských zariadení či zrevitalizovali vnútroblok Slovanská-Tulská na Vlčincoch.

Prikladám aj linky kde je o projektoch viac vrátanie financovania a fotogalérie:

Čo sú priority tohto roka a aké výzvy čakajú Mesto Žilina najbližšie mesiace?

Pred sebou však máme aj nové výzvy, medzi ktoré patrí napríklad rekonštrukcia Bulváru, mestskej pamiatkovej rezervácie ako aj príprava prestavby Radnice. V najbližších mesiacoch Dopravný podnik mesta Žiliny realizuje výstavbu a modernizáciu DEPA. Projekt výstavby a modernizácie údržbovej základne trolejbusov v Žiline na Kvačalovej ulici, ktorého cena predstavuje takmer 29 miliónov eur, je z 95 % hradený primárne zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. S realizáciou sa začalo už v decembri 2023. Viac na + fotogaléria: