Dopravný podnik mesta Žiliny začína s výstavbou a modernizáciou DEPA

Prestresenie-1200x675Prestresenie-1200x675

Projekt výstavby a modernizácie údržbovej základne trolejbusov v Žiline na Kvačalovej ulici, ktorého cena predstavuje takmer 29 miliónov eur, je z 95 % hradený primárne zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. S realizáciou projektu sa začína už v decembri tohto roku.  

Dopravný podnik mesta Žiliny podpísal s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní, spoločnosťou Metrostav Slovakia, zmluvu o dielo. Celková suma za realizáciu predmetného diela je 28 948 072,05 eura. „Samotná príprava projektu si vyžadovala dokončenie časovo veľmi náročných úloh. V januári 2019 nám bola dodaná štúdia realizovateľnosti, v súlade s ktorou Mesto Žilina zabezpečilo pre investíciu projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie ako aj realizačnú dokumentáciu,“ spresnil konateľ Dopravného podniku mesta Žiliny, Mikuláš Kolesár.

Celková výstavba a modernizácia bude počas realizácie rozdelená na dve fázy. Výstavba krytých odstavných plôch pre trolejbusy v celkovej hodnote 3 226 837,33 eura sa začne v decembri 2023 a ukončí sa v júni 2024. Financovanie je zabezpečené zo zdrojov Európskej únie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ešte v tomto roku, kde má Dopravný podnik podpísanú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Druhá fáza spočíva vo výstavbe novej haly trolejbusov, rekonštrukcie a modernizácie existujúcich objektov. Jej realizácia sa plánuje v období rokov od 2024 do konca 2025. Projekt má silný ekologický aspekt. Vzhľadom na jeho rozsah budú všetky spevnené plochy zrealizované ako vodozádržné, všetka povrchová voda bude zachytená v bazéne a následne sa použije na umývanie vozidiel. Každá strecha, ktorá to umožňuje, bude postavená ako zelená tam, kde to nebude možné budú nainštalované slnečné kolektory.

„Po tridsiatich rokoch získa žilinský dopravný podnik energeticky a ekologicky moderné pracovisko, kde spojí súčasné dve vozovne na jedno miesto, čo zefektívni náklady na prevádzku, a zároveň zníži náklady na mestskú hromadnú dopravu v Žiline. Pre budúcnosť a skvalitňovanie služieb pre občanov mesta je nevyhnutná modernizácia technickej základne. Zároveň pripravujeme aj rekonštrukciu a nutnú výmenu trakčných vedení a meniarní, ktorá bude pre budúcnosť pripravená na prevádzku vozidiel s nulovými emisiami CO2,“ uviedol primátor Žiliny, Peter Fiabáne.

Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia inžinierskych sietí, kde bola v 90. rokoch minulého storočia vysadená zeleň. V rámci projektu bol citlivým prístupom navrhnutý výrub stromov a drevín. Na povrchu existujúcich sietí sa nachádza 50 stromov, rôzne kry a dreviny, pre navrhované nové stavby musí uvoľniť miesto v priestore ďalších 33 stromov a 712 m2 krovitého porastu. Dopravný podnik v spolupráci s projektantom navrhli minimalistický model pre zásah do existujúcej zelene a zároveň sa dohodli na náhradnej výsadbe. S výrubom sa začne v najbližších dňoch na základe dvoch právoplatných rozhodnutí zo dňa 19. mája 2022. Rozhodnutia sú zverejnené na webovej stránke mesta v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline, č. 64/2022 k ohlasovaniu výrubov drevín a stromov na celom území mesta Žilina: https://www.zilina.sk/oznamy-mesta/2022/rozhodnutie-o-vydani-suhlasu-na-vyrub-drevin-3/.