Povoľovanie používania symbolov mesta

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou

Symboly mesta Žilina sú: erb (znak), zástava a vlajka, pečať a farby mesta. V zmysle Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení môžu právnické alebo fyzické osoby použiť symboly mesta len so súhlasom mesta. Organizácia môže požiadať o povolenie použiť symboly mesta Žilina formou „Žiadosti o povolenie použiť symboly mesta Žilina“, ktorú pošle poštou na adresu Mestského úradu v Žiline (Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina) alebo e- mailom na symboly@zilina.sk. Žiadosť nájdete v sekcii Dokumenty, žiadosti a tlačivá.

Symboly mesta môžu byť použité len podľa ich vyobrazenia v Grafickom manuáli mesta Žilina (Design manuál ZA).

Erb mesta Žilina pozostáva zo zeleného trojuholníkového ranogotického štítu so zlatým dvojramenným krížom, ktorého štyri korene smerujú do hrotu štítu. Vo vrchných rohoch štítu sa nachádzajú dve zlaté šesťcípe hviezdy. Súčasná podoba erbu pochádza z listiny z roku 1379. Predpokladá sa, že jeho symbolika súvisí s uhorským kráľom Ondreja III. – posledným Arpádovcom, ktorý využíval dvojitý kríž a sprievodné symboly v podobe nebeských telies. Štyri korene kríža môžu symbolicky zdôrazňovať silné zakorenenie kresťanskej viery.

Pečať mesta Žilina tvorí okrúhla kružba, ktorú vyplňuje erb mesta, pozostávajúci z trojuholníkového ranogotického štítu s dvojramenným krížom a dvoma šesťcípimi hviezdami. Okolo okrúhlej kružby je umiestnený kruhopis s názvom SIGILLUM, CIVIUM. DE. ZILINA (v preklade: „Pečať mešťanov Žiliny“) a je zaliata zeleným voskom.

Vlajka mesta Žilina pozostáva z dvoch rovnakých širokých pásov. Horný pás má zlatú (žltú) farbu a dolný zelenú. V hornom zlatom páse v rohu pri žrdi je umiestnený erb mesta Žilina. Mestská vlajka sa používa na označenie budov a miestností, v ktorých majú sídlo mestské orgány a organizácie.

Zástava mesta Žilina je utvorená podľa mestskej vlajky, avšak rozmery nie sú predpísané a riadia sa praktickými a estetickými hľadiskami.

Farby mesta Žilina sú olivovozelená a zlatožltá.