Výbory v mestských častiach

Výbory v jednotlivých mestských častiach zriaďuje mestské zastupiteľstvo najneskôr do dvoch mesiacov po voľbách do orgánov samosprávy obcí a to na celé funkčné obdobie.

Na území mesta Žilina je zriadených 8 výborov. Územie pôsobnosti výborov je zhodné s volebnými obvodmi:

1.    Výbory v mestských častiach (ďalej len výbory) reprezentujú obyvateľov v mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta.

2.    Výbory pri výkone samosprávy mesta:

3.    Výbor sa vyjadruje k dôležitým rozhodnutiam, týkajúcim sa mestskej časti, najmä zmene a využitiu jej katastrálneho územia, schváleniu územného plánu zóny, prideľovaniu miest na cintoríne, podnikateľským aktivitám.

4.    Členmi výborov sú poslanci mestského zastupiteľstva, zvolení v mestskej časti.

5.    Na čele výboru je predseda. Predsedom výboru je poslanec mestského zastupiteľstva. Administratívne a organizačné veci výboru zabezpečuje sekretár. Predsedu a sekretára volia členovia výboru.

6. Na základe požiadavky výboru uvedenej v zápisnici, vytvorí mesto pozíciu asistenta výboru, ktorý je zamestnancom mesta a zabezpečuje administratívne a organizačné záležitosti výboru v spolupráci so sekretárom výboru podľa pokynov predsedu výboru.

7.    Mestský úrad zabezpečuje odborné podklady, písomnosti, administratívnu, materiálnu a technickú pomoc potrebnú pre činnosť výborov.

8.    Ak orgány mesta prerokúvajú otázky, ktoré sa týkajú záujmov mestskej časti, prijmú príslušné uznesenia až po stanoviska výboru dotknutej mestskej časti. O zaujatie stanoviska výboru požiada primátor predsedu výboru dotknutej mestskej časti.

9.    Výbory spolupracujú s komisiami, najmä pri zabezpečovaní úloh v mestskej časti a pri riešení otázok, ktoré komisie prerokúvajú a týkajú sa obvodu výboru. Výbory spolupracujú s mestskou políciou vo veciach verejného poriadku a ochrany životného prostredia.

10.    Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ročne pohotovostný fond pre jednotlivé výbory.

Prílohy na stiahnutie

Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach.

Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach sú určené poslancom príslušnej mestskej časti na podporu aktivít uskutočňovaných v mestskej časti, ktoré prispievajú k  rozvoju potenciálu jej obyvateľov najmä  v športovej, zdravotnej, sociálnej, kultúrnej a komunitnej oblasti, ako aj k zveľaďovaniu mestskej časti v oblasti životného prostredia, čistoty, ekológie a drobných investícií. Na tento účel sú každoročne, v rámci schvaľovania návrhu programového rozpočtu mesta Žilina pre príslušný rok uvoľňované finančné prostriedky, a to na bežné a kapitálové výdavky rozpočtu. Schválenie výšky finančných prostriedkov z pohotovostných zdrojov pre daný rok podlieha schváleniu Mestského zastupiteľstva v Žiline. Postup pri poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Žilina z pohotovostných zdrojov určených pre výbory v mestských častiach, ich použitie a určenie ich výšky je určený v schválených zásadách uvedených nižšie.

Prílohy na stiahnutie