Povoľovanie výrubu drevín

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Povinné prílohy

Žiadosť o výrub drevín 

 

Povinné prílohy:

  • Doklad o uhradení správneho poplatku
  • Súhlas vlastníka (správcu) pozemkov s výrubom

 

Nepovinné prílohy:

  • Kópia z katastrálnej mapy
  • LV vzťahujúci sa na parcelu s drevinami
Správne poplatky

10,- Eur pre FO

Lehoty Zákonná lehota 30 dní s možnosťou predĺženia o 60 dní

Občan je pred výrubom dreviny je povinný podať žiadosť o vydanie súhlasu s výrubom drevín. Presné podmienky pri ktorých je potrebné toto povolenie sú spravidla uvedené v príslušnom Mestskom záväznom nariadení Mesta.