Ochrana zelene

VZN o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina č. 10/2023

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú mestská polícia, poverení zamestnanci Mestského úradu v Žiline a orgány poverené primátorom mesta.

Za porušenie ustanovení tohto nariadenia zamestnanec mestskej polície môže uložiť blokovú pokutu vo výške 33 € [1].


1 Mesto Žilina môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638,50 €, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia v zmysle § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.