Dopravné stavby

Legislatíva: Zákon č. 135/1961 Zb. 

Služby mesta