Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Stavebný úrad
Povinné prílohy

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti (FO aj PO)

Povinné prílohy
- Stanovisko OR PZ SR - Okresný dopravná inšpektorát v Žiline
- Projektová dokumentácia- situácia s vyznačením vjazdu
- Stanovisko správcu komunikácie - Žilinské komunikácie a.s.
- Kópia listu vlastníctva
- Snímka z katastrálnej mapy

Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Správne poplatky

V zmysle platného sadzobníka správnych poplatkov.

Lehoty Zákonná lehota do 30 dní

Podľa § 3 b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (cestný zákon) o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, resp. o úpravách pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej nehnuteľnosti a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán – Mesto, resp. mesto ako prenesený výkon štátnej správy vo veciach miestnych a účelových komunikácií (§ 3 cestného zákona). Na vydanie povolenia cestného správneho orgánu podľa ods. 1 cestného zákona je potrebný predchádzajúci súhlas dopravného inšpektorátu a správcu komunikácií.