Určovanie podmienok úprav komunikácií po haváriách inžinierskych sietí

Forma agendy Občan
Sekcia Stavebný úrad
Povinné prílohy

Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - rozkopové povolenie (FO aj PO)

Povinné prílohy
- Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby
- Situácia trasy a výkopu
- Vyjadrenie OR PZ SR – ODI Žilina + projekt dopravného značenia s technickou správou
- Vyjadrenie správcu miestnej komunikácie
- Vyjadrenie dodávateľa zemných prác
- Vyjadrenie dodávateľa montážnych prác
- Vyjadrenia dodávateľa konečných povrchových úprav
- Vyjadrenie odboru životného prostredia MsÚ Žilina (platí pri výkopových prácach v mestskej zeleni)
- Projekt dočasného značenia
- Farebné fotografie budúceho rozkopu

Nepovinné prílohy
- Bez príloh

Správne poplatky

V zmysle platného sadzobníka správnych poplatkov

Pri opravách porúch na inžinierskych sieťach, pri ktorých je nutná rozkopávka cestnej komunikácie v správe Mesta, je potrebné oznámiť Mestskému úradu túto skutočnosť. Na základe oznámenia Mestský úrad vydá rozhodnutie o dodatočnom povolení rozkopávky s usmernením o úprave povrchu komunikácie a doručí ho oznamovateľovi (žiadateľovi).