Špeciálny stavebný úrad - doprava

Forma agendy Občan
Sekcia Referát špeciálneho stavebného úradu - doprava
Správne poplatky

podľa sadzobníka poplatkov

V Klientskom centre zabezpečuje: