26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestské zastupiteľstvo

Link na video: https://www.youtube.com/watch?v=lH29owygyPY&list=PLGc603m6qyL63DURN1jr39XydoPqKxh1J&index=43

Materiály