Poskytovanie stravovania v jedálni

Forma agendy Občan
Sekcia Referát sociálnych služieb a ekonomiky
Správne poplatky

V zmysle platného VZN mesta Žilina č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá:

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek.

Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby:

Donáška (dovoz) stravy do domácnosti je poskytovaná v závislosti od voľných kapacít a organizačných možností poskytovateľa sociálnej služby.

Súčasťou žiadosti je aktuálne rozhodnutie o výške poberaného dôchodku vydané príslušnou sociálnou poisťovňou.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sú občanom k dispozícií tieto prevádzky – jedálne a denné centrá, ktoré slúžia na výdaj stravy:

Pri vstupe do prevádzky je stravník povinný:

Za pochopenie vopred ďakujeme.

Ako vybavím stravovanie v jedálni ?

Občan podá písomnú žiadosť o poskytnutie stravovania v jedálni do klientskeho centra na prízemí Mestského úradu v Žiline. Súčasťou žiadosti je aktuálne rozhodnutie o výške poberaného dôchodku vydané príslušnou sociálnou poisťovňou. Podľa výšky príjmu, zamestnanec odboru sociálneho a bytového na mestskom úrade, klientskom centre,  žiadateľovi určí výšku úhrady za poskytnutú sociálnu službu v jedálni, ktorá je stanovená v ôsmych pásmach. Výška úhrady za sociálnu službu v jedálni sa určuje na základe príjmu a to nasledovne:

Účinné od 01.júna 2023:

PásmoMesačný príjem prijímateľa sociálnej služby v EURÚhrada prijímateľa sociálnej služby v EUR
1.do 250,002,20
2.od 250,01 do 350,002,50
3.od 350,01 do 450,002,80
4.od 450,01 do 550,003,20
5.od 550,01 do 650,003,60
6.od 650,013,90
   
   


Možnosť zakúpenia stravných lístkov v ďalších termínoch:

V prípade technických problémov alebo nepredvídaných okolností týkajúcich sa času úhrady sociálnej služby v jedálni, si vyhradzuje jedáleň právo na operatívne zmeny, ktoré budú vo forme oznamu zverejnené pre stravníkov v jedálni a denných centrách, ktoré slúžia na výdaj stravy.

Jedálny lístok nájdete TU.